Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:632 (2014-2015)
Innlevert: 18.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Besvart: 23.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Ventetiden for å få sin sak om familiegjenforening har økt fra 7 til opp mot 12 måneder i UDI. Mange familier lever i usikkerhet og i en vanskelig situasjon som følge av dette.
Mener statsråden at denne økningen er akseptabel og hvilke umiddelbare tiltak vil han iverksette for å få ned ventetiden?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har stor forståelse for at lange saksbehandlingstider i familiesakene oppleves som vanskelig for de det gjelder, og kan bekrefte at saksbehandlingstidene for tiden ikke er på et akseptabelt nivå. UDI rapporterer at 52 prosent av familieinnvandringssakene i perioden 1. oktober 2014 – 31. januar 2015 er blitt behandlet innen 6 måneder. Når det gjelder restansealder per 31. januar 2015, er 58 prosent under 6 måneder og 80 prosent under 9 måneder. 9 prosent av sakene er eldre enn 12 måneder. Det er opp til UDI å finne de beste tiltakene for en mest mulig effektiv saksbehandling innenfor de rammene de har fått tildelt av Stortinget. Jeg forventer at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyt og øke effektiviteten for å gi en forutsigbar saksbehandling. I 2014 har UDI gjennomført flere tiltak for en mer effektiv behandling av familiesakene; omorganisering av UDIs veiledningstjeneste, elektroniske meldinger (eMeldinger) til brukerne på ulike stadier i saksbehandlingsprosessen og nye nettsider med søkeren i fokus. Det er å forvente at produktiviteten går noe ned når man gjennomgår en omfattende omorganisering, men UDI rapporterer at de nå ser effekter av disse tiltakene. Jeg følger utviklingen gjennom styringsdialogen med UDI og vil etterspørre resultater av de tiltakene som er iverksatt. Jeg forventer at saksbehandlingstidene stabiliseres på kort sikt og at saksbehandlingstiden i særlig prioriterte og kurante saker vil bli kortere i løpet av 2015. For øvrig viser jeg til mine svar på spørsmål fra representantene Andersen (svar av 18.2.2015 på spm. nr. 591) og Raja (svar av 18.2.2015 på spm. nr. 612).