Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:635 (2014-2015)
Innlevert: 18.02.2015
Sendt: 18.02.2015
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 24.02.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hvor mange barnehageplasser, og hvordan ville disse ha fordelt seg på landets kommuner ved:
-Regjeringens budsjettforslag for 2015 i prop.1S
-Samarbeidsavtalen for budsjettet 2015 mellom regjeringen og Krf/V
-Arbeiderpartiets forslag med økning for 2015 på 495 400 000 kr.?

Begrunnelse

Vararepresentant til Stortinget Kari Raustein (Frp) oppgir i Rogalands Avis den 11. februar 2015 at regjeringen sammen med Krf/V bidrar med 93 nye barnehageplasser i Stavanger i 2015.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål nr. 635 fra representanten Sonja Mandt om bevilgningen til antall barnehageplasser i statsbudsjettet for 2015 og hvordan disse plassene er fordelt på landets kommuner. I Prop. 1 S (2014-2015) foreslo regjeringen å bevilge 100 mill. kroner til om lag 800 nye barnehageplasser. Gjennom budsjettforliket med Krf og Venstre ble bevilgningene til fleksibelt opptak økt med om lag 233 mill. kroner, noe som gir rom for ytterligere 2 600 barnehageplasser. Samlet sett er det i budsjettet for 2015 bevilget om lag 333 mill. kroner til 3 400 flere barnehageplasser. Helårsvirkningen i 2016 utgjør 729 mill. kroner. Bevilgningen til nye barnehageplasser fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehager i inntektssystemet. Delkostnadsnøkkelen for barnehager består av kriteriene barn 2-5 år, barn 1 år uten kontantstøtte og utdanningsnivå. Kunnskapsdepartementet har gjort en forenklet fordeling der plassene det er bevilget midler til i budsjettet for 2015, er fordelt etter antall barn 1-5 år i befolkningen. Jeg understreker at en slik fordeling ikke samsvarer fullt ut med en fordeling etter delkostnadsnøkkelen for barnehager, men det gir en indikasjon på hvor mange plasser bevilgningen gir rom for å etablere i hver kommune. Aps forslag om en bevilgning på 495,4 mill. kroner ville gitt om lag 5 500 nye barnehageplasser. Det er da lagt til grunn at bevilgningen ville blitt gitt med halvårseffekt i 2015 i tråd med vanlig praksis for budsjettering av barnehageplasser.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format