Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:648 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 25.02.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge har stort behov for flere rimelige boliger til vanskeligstilte. Kommunene har ansvaret for dette. NRK Dagsrevyen viste 14.02.2015 at Oslo kommune ikke sikrer beboere i kommunale boliger akseptabel bostandard. Flere leiligheter har råteskade og betydelig slitasje. Samtidig tar Oslo kommune ut 374 millioner husleiekroner fra det kommunale boligselskapet i 2014.
Vil statsråden endre regelverket så husleie fra kommunale boliger kun kan gå til vedlikehold, nyanskaffelser og redusert husleie?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: De kommunale utleieboligene er en viktig del av det offentlige virkemiddelapparatet for å hjelpe mennesker som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Oslo er blant kommunene med størst boligsosiale utfordringer. De disponerer i dag omkring 12 000 utleieboliger.
Kostnadene til vedlikehold er ofte høye i kommunale boliger. Det kan skyldes hard bruk ved utleie til personer med sosiale problemer og i ustabile livssituasjoner, fuktskader på grunn av manglende ventilasjon eller vedlikeholdsbehov som har bygget seg opp over tid. Det er derfor viktig at midlene som avsettes til kommunale boliger brukes til formålet, og at beboernes husleieinnbetalinger bidrar til gode boligtilbud. Dårlig vedlikehold av kommunalt disponerte boliger er uheldig og gir beboerne dårlige levekår.
Jeg legger til grunn at den kommunale utleiesektoren er et kommunalt ansvar, og jeg er opptatt av at kommunene innenfor regelverket kan organisere sin boligsosiale politikk på den måten de mener er best for sine innbyggere. Oslo kommune har valgt å organisere driften av de kommunale utleieboligene gjennom et profesjonelt kommunalt foretak. Staten bør være forsiktig med å blande seg inn i kommunens organisering og drift av egne foretak, og jeg ønsker ikke å styre kommunene mer enn nødvendig. Jeg minner også om at mange kommuner, blant annet Oslo, har betydelige utgifter til dekning av husleie gjennom økonomisk sosialhjelp og kommunal bostøtte.
Det er ikke alle kommunenes utleieboliger som er bygget ved hjelp av statlig tilskudd, og mange som har fått tilskudd er ferdige med nedskrivingsperioden. Da kan ikke staten sette betingelser for drift av disse boligene. Når det gjelder boligene som får statlig tilskudd, tar Husbanken høyde for kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold i tilskuddsutmålingen. Det skal legge til rette for bærekraft i prosjektet i hele perioden tilskuddet nedskrives. Tilskuddet nedskrives over en periode på 20 år. Dersom kommunen velger å selge boligen i løpet av denne perioden, har Husbanken anledning til å kreve at det resterende tilskuddsbeløpet tilbakebetales.
Jeg følger med på utviklingen i den kommunale utleiesektoren. Staten har god dialog med Oslo kommune, blant annet gjennom Husbanken, som gir kommunene rådgivning i det boligsosiale arbeidet. Jeg ser imidlertid ikke nå et behov for å gjøre konkrete endringer som legger sterkere bindinger på kommunenes handlingsrom.