Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:649 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 26.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil og hva er gjort fra statsrådens side i den utfordrende situasjon til Den Norske Opera og Ballett?

Begrunnelse

Den Norske Opera og Ballett har siden 2012 kuttet ca. 30 årsverk for å imøtegå en vanskelig økonomisk situasjon som er knyttet til bl.a. pensjonsutfordringer. Dette var en del av en avtale da regjeringen Stoltenberg gikk inn med 25 millioner kroner i tre år for å avhjelpe på den økonomiske situasjonen. Pensjonsutfordringene generelt er ikke løst og en kan forvente økte pensjonsutgifter i 2016.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg er godt kjent med Den Norske Opera & Balletts utfordrende økonomiske situasjon, og jeg følger godt med på utviklingen.
Den vanskelige økonomien i Operaen skyldes i første rekke høye pensjonspremier og pensjonskostnader. Den Norske Opera & Ballett hadde i 2008 en pensjonspremie på 37 mill. kroner, mens den i 2013 utgjorde om lag 120 mill. kroner – en tredobling på fem år. Pensjonskostnadene utgjorde i 2010 om lag 41 mill. kroner, mens de i 2013 vil beløpe seg til 91 mill. kroner. Kostnadene for 2014 var på om lag 120 mill. kroner, mens de for 2015 er estimert til ca. 140 mill. kroner. Pensjonspremiene belaster Operaens likviditet, mens pensjonskostnadene belaster egenkapitalen.
De svært krevende pensjonsutfordringene for Operaen skyldes først og fremst særaldersgrensene for det kunstneriske personalet, som er regulert i en egen lov, den såkalte Operapensjonsloven. Ballettdansere, sangsolister og korsangere pensjoneres ved hhv. 41, 52 og 56 år.
For å avhjelpe den høye pensjonspremien ble det i 2013 bevilget et ekstraordinært likviditetstilskudd på 25 mill. kroner for at Operaen skulle være i stand til å betale sine regninger. Parallelt måtte Operaen iverksette et innsparingsprogram som skulle gi en likviditetsmessig effekt på 20 mill. kroner. Denne regjeringen har videreført ikviditetstilskuddet i 2014 og 2015. Dette tilskuddet kan ikke brukes til drift eller aktivitet, kun til å dekke de store likviditetsmessige utfordringene som størrelsen på pensjonspremiene medfører. Innsparingsprogrammet har så langt ikke hatt negativ effekt på Operaens produksjonstakt, da den kunstneriske virksomheten har vært skjermet.
Problemet er ikke av ny dato. Stoltenberg-regjeringen skrev i Prop. 1 S (2012-2013):

”Departementet merker seg at de stadig stigende pensjonsutgiftene i økende grad utgjør en belastning på Operaens økonomi og kunstneriske virksomhet. Departementet legger til grunn at selskapets styre fortløpende vurderer tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen, herunder vurderer den nåværende utformingen av pensjonsordningene, og muligheten for alternative pensjonsplaner.”

Jeg vil holde Stortinget orientert om videre utvikling.