Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:651 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kva gjer regjeringa for å auke utdanningstakten av jordmødrer, sikre fleire heiltidsstillingar og for å få ei finansiering som legg til rette for fleire jordmødrer i kommunehelsetenesta, jamfør Stortingets tidlegare påpeiking om behovet for å gjennomgå finansieringsordningane?

Begrunnelse

I Sunnvollenerklæringa står det at Regjeringa vil bygge ut jordmordtilbodet i kommunehelsetenesta. I Innst. 407 S (2010-2011), om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortenesta, uttalte ein samla komité følgjande:

"Komiteen slutter seg til statsrådens beslutning om å gjennomgå takstsystemet for jordmødre og vurdere dette ut fra formålet og eventuelt i sammenheng med tilsvarende systemer for andre yrkesgrupper. Komiteen er enig i at dagens takstsystem kan virke begrensende på jordmødres yrkesutøvelse, og som økonomisk insitament kan det virke mot sin hensikt. Komiteen vil understreke ag finansieringsordningen må bygge opp under å sikre kvaliteten i tilbudet og at helsefremmende og forebyggende arbeid skal lønne seg."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil først si meg enig med representanten i at det er viktig med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet i jordmortjenesten i kommunene. Derfor vil Regjeringen bygge ut jordmortilbudet.
Utdanning av og tilgang på helsepersonell er av stor betydning for å ivareta og utvikle gode helsetjenestetilbud til befolkningen. Det er Kunnskapsdepartementet som har hovedansvaret for utdanningene, herunder også dimensjoneringen av disse. Kunnskapsdepartementet regulerer utdanningskapasiteten av kandidater innen enkelte helseutdanninger, herunder jordmorutdanningen. Vurderingen av kapasiteten i helseutdanningene inngår i regjeringens årlige budsjettprosesser og konklusjonene presenteres i de årlige budsjettfremleggene. I vurderingen blir det tatt hensyn til tilgjengelig kunnskap om hvilke personell- og kompetansebehov helse- og omsorgstjenestene vil ha i fremtiden.
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil med samhandlingsreformen få en stadig viktigere rolle og, som representanten vet, arbeider jeg nå med en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste. Der vil jeg blant annet gjennomgå tjenestetilbudet til barn og unge og deres familier og vurdere kompetansebehovet i tjenestene. Flere av punktene i regjeringsplattformen berører primærhelsetjenesten, og noe av bakgrunnen for stortingsmeldingen er å kunne se disse samlet.
Jeg vil i denne forbindelse også peke på at Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten med til sammen 455 mill. kroner i 2015 gjennom kommunens frie inntekter. Målgrupper for disse tjenestene er både barn og unge fra 0 til og med 19 år, gravide kvinner og vordende og nybakte foreldre. Jordmor er en viktig yrkesgruppe i både svangerskaps- og barselomsorgen, og er ofte tilknyttet eller ansatt ved helsestasjonen.