Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:652 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 27.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gi Stortinget nøyaktige opplysningar om kva som er kommen inn av nye tiltak i den nye og oppdaterte planen for det prehospitale tilbodet i Sykehuset Telemark HF sitt vedtak den 29.oktober, samanlikninga med det Sykehuset Telemark HF sin Utviklingsplan 2012-2014 inneheldt?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsministeren uttalte i Stortinget 17. juni 2014 at:

"Jeg mener at situasjonen som er nå, ikke er god nok når det gjelder Sykehuset Telemark og det å ha prehospitale tjenester eller akuttilbud utenfor sykehus. Derfor er det en klar beskjed fra meg - gjennom foretaksmøtet - at før akuttilbudet på Rjukan nedlegges, må det være oppdaterte og fornyede planer for akuttfunksjonene utenfor sykehuset. Jeg hadde ikke vedatt det hvis jeg mente at de planene som er i dag, er gode nok. Derfor skal dette på plass før akuttilbudet på Rjukan legges ned."

På spørsmål i Stortinget 17/2-15 om kva som er forskjellen på den nye oppdaterte planen som føretaket vedtok i oktober, og det som låg av tiltak i Utviklingsplanen, svara statsråden med å vise til dei nye døgn/dag-ambulansane og den nye organiseringa av akuttmottaket i Skien/Notodden. Men dei ekstra ambulansane låg allereie i som tiltak i Utviklingsplanen, det same gjorde planane for organisering av akuttmottaka. Statsråden svara dermed ikkje på spørsmålet om kva som er forskjellen på Utviklingsplanen og Sælehuset Telemark sin nye og oppdaterte plan. Det er avgjerande at Stortinget får korrekt informasjon om kva som kommen til av nye tiltak, i og med at fleire stortingsrepresentantar og parti var veldig oppteken av dette, også dei parti som støtta statsråden i avgjerda om nedlegging av Rjukan Sjukehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I Utviklingsplanen 2014- 2016 som Sykehuset Telemark vedtok 20. mai 2014 ble det lagt til grunn at ambulansekapasiteten skulle styrkes med et utvidet dagtilbud på Vinje (fra en døgnbil og en dagbil 8-16, til en døgnbil og en utvidet dagbil 8-22) og en ny utvidet dagbil på Tinn (fra en døgnbil, til en døgnbil og en ny utvidet dagbil 8-22). Dette var beregnet å gi en kapasitet på om lag 5 ganger det estimerte behovet (ut fra en beregnet økt kjøretid på 800-1000 timer, til en kapasitetsøkning på 4800 timer).
Den nye dagambulansen på Tinn var på plass da akuttortopedisk funksjon på Rjukan ble avviklet 28. september 2014.
Styret i Sykehuset Telemark behandlet 24. september 2014 og 29. oktober 2014 oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitalet tjenester. I den oppdaterte planen ble det lagt opp til en organisatorisk endring av ambulansetjenesten slik at den ble tettere knyttet til akuttmottakene, for å sikre en bedre og mer sømløs akuttmedisinsk kjede. Det ble også lagt fram en ny prosedyre for prehospital beredskap ved stengte veier i Tinn kommune. Det framkom ved denne behandlingen at sykehuset fortløpende ville vurdere om det var nødvendig å fornye planen utover saksfremlegget frem til avviklingen av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan.
I styremøtet 3. februar 2015 ble det orientert om status for gjennomføring av utviklingsplanen. Der fremkom det at Sykehuset Telemark ser seg nødt til å gjøre endringer i den indremedisinske akuttfunksjonen på Rjukan tidligere enn planlagt. I denne forbindelse opplyser Sykehuset Telemark at det er gjort justeringer i den prehospitale beredskapen. De har nå lagt opp til at det fra 1. mars 2015 vil være to døgnambulanser i Tinn. Tilsvarende vil også dagambulansen i Vinje utvides til døgnberedskap fra 1. mars 2015, slik at kapasiteten også her økes til to døgnambulanser. Sykehuset Telemark oppgir at dette representerer en kapasitetsøkning på ca. 10 ganger estimert behov for ambulansetransport og at de legger opp til å evaluere ordningen innen 1. oktober 2015 for å sikre en hensiktsmessig bruk av ressursene.
Utviklingsplanen 2014- 2016 beskriver kompetansekrav ved akutt- og døgnaktivitet. Sykehuset Telemark har lagt opp til at det skal være vaktkompetent lege i spesialisering (LIS) tilstede slik at ikke turnuslege er alene i front. De opplyses at dette vil være etablert på akuttmottaket på Notodden sykehus fra og med 1. mars 2015.
Sykehuset Telemark opplyser at de i tillegg fra 15. september 2014 har hatt en egen overlegeturnus på plass i akuttmottaket i Skien. Dette mottaket er akuttmottak for hele Telemarks befolkning på sentralsykehusnivå. Det vil si at også pasienter fra Øvre Telemark, med behov for akutte tjenester utover lokalsykehusnivå, vil ha nytte av dette tilbudet. Overleger med spesiell kompetanse i akuttmedisin er en tjeneste utover det kravet til kompetanse som er vedtatt i Utviklingsplanen, og Sykehuset Telemark mener at dette gir en god og trygg tjeneste. Akuttoverlege er i akuttmottaket mellom 08-23 på hverdager og mellom 08-20 i helgen. I tillegg til å gjøre førstevurdering og behandling av pasientene sammen med LIS og turnusleger, er også overlegene tilgjengelige for rådgiving for fastleger, kommuneleger, legevaktleger og ambulanse ved mistanke om akutt sykdom hos pasient som kan ha behov for akutt innleggelse på sykehus.
Oppsummert er det gjort følgende styrkinger ut over det som lå i Sykehuset Telemark sin utviklingsplan:

- Dagambulansen i Vinje var planlagt med utvidet funksjonstid fra kl 16 til kl. 22 innen 20. juni 2015 i Utviklingsplanen, men vil i følge den oppdaterte planen ha beredskap på døgnbasis fra og med 1. mars 2015.
- Det vil være to døgnambulanser stasjonert i Tinn fra og med 1. mars 2015, og ikke en døgnambulanse og en utvidet døgnbil som det står i Utviklingsplanen.
- Det er etablert tilstedeværende vakt for overlege med kompetanse i akuttmedisin i akuttmottaket på Skien sykehus fra september 2014 noe som kommer hele befolkningen i Telemark til gode.

Jeg har merket meg at Sykehuset Telemark mener at kapasiteten det legges opp til er betydelig høyere enn antatt behov, og nå også er økt ytterligere i forhold til tidligere. Jeg kommer som tidligere opplyst til å ta en gjennomgang av status før omstillingen i Sykehuset Telemark er endelig gjennomført 20. juni 2015.