Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:654 (2014-2015)
Innlevert: 19.02.2015
Sendt: 19.02.2015
Besvart: 03.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Vil helseministeren utrede muligheten for et screeningprogram for å forhindre hjerneslag?

Begrunnelse

Hjertespesialist Steinar Madsen har til NRK 18.2 argumentert for at vi i Norge kan forhindre 700 hjerneslag årlig dersom folk over 65 år rutinemessig blir undersøkt for hjerteflimmer. Mye tyder på at dette er et godt forslag. For det første er hjerneslag svært alvorlig – det innebærer mye lidelse for pasienten, har store kostnader for samfunnet, og tar liv. For det andre er måling enkelt med ny teknologi – gjennom en enkel måling av puls – for eksempel gjennom mobiltelefonen - kan man avdekke uregelmessighet for videre oppfølging. Og for det tredje, det finnes effektiv og god behandling, og hjerneslag kan forebygges for eksempel med blodfortynnende medisiner.
Det er ulike måter å gjennomføre en ordning med screening på, og hvilken løsning som er mest hensiktsmessig er det for tidlig å si. Men i Arbeiderpartiet mener vi det er god grunn til å gå videre med dette, og at det haster med å sette i gang en utredning av ulike alternative måter å sikre effektiv forebygging og behandling på.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helsedirektoratet er nå i gang med en revisjon av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Retningslinjen ” Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer” er også under revisjon. Per i dag er ikke forebyggende behandling en del av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering av hjerneslag. Helsedirektoratet vil i arbeidet med revisjonen av disse to retningslinjene foreta en vurdering av hvorvidt det er faglig konsensus på området og hvor dette temaet eventuelt skal innlemmes.
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere en overordnet strategi og styringsstruktur for alle nasjonale screeningprogrammer. Etablering av en slik styringsstruktur vil bli sett i sammenheng med system for innføring av nye metoder. Spørsmålet om en eventuell innføring av et nasjonalt screeningprogram for å forhindre hjerneslag må derfor eventuelt vurderes i den styringsstrukturen for screeningprogrammer som nå skal etableres i Helsedirektoratet.