Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:668 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 23.02.2015
Besvart: 02.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan statsråden bekrefte at alle saker som står oppført på saklisten i et kommunestyremøte eller fylkestingmøte, også interpellasjoner, omfattes av lovbestemmelsen om at det kreves alminnelig flertall for å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten, jf. § 34 i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)?

Begrunnelse

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 34 slår fast at et "folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten". Videre står det at det folkevalgte organet "kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette". Dette sikrer mindretallet rettigheter slik at ikke saker legges fram "på bordet" i møtet og at et flertall slik kan få gjennomslag uten at mindretallet er forberedt på saken. Bestemmelsen er imidlertid ikke slik at et mindretall gis mulighet til å stanse vedtak i saker som står oppført på saklisten. Da må det alminnelig flertall til. Dette vil også gjelde for interpellasjoner som står oppført på saklisten.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Vedtak om utsettelse av saker som er oppført på den utsendte sakslisten, må treffes med alminnelig flertall, jf. kommuneloven § 34 nr. 1. Dette gjelder alle saker som er på sakslisten, herunder interpellasjoner. Det kan i denne forbindelsen også nevnes at forslag som settes frem i forbindelse med en interpellasjon, vil kunne utsettes dersom møtelederen eller 1/3 av medlemmene motsetter seg behandling av forslaget. Det må her skilles mellom behandlingen av selve interpellasjonen, som i stor grad vil innebære at ordføreren gir en redegjørelse for spørsmålene som er stilt og påfølgende replikker, og en behandling av et konkret forslag som settes frem ved behandlingen av en interpellasjon. Et slikt forslag vil kunne gjøre det nødvendig med en realitetsbehandling og saksforberedende arbeid fra administrasjonen, og kan dermed sidestilles med en ny sak som ikke er oppført på sakslisten.