Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:672 (2014-2015)
Innlevert: 23.02.2015
Sendt: 24.02.2015
Besvart: 06.03.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Ser arbeidsministeren behov for en klargjøring eller endring av dagens regelverk for å sikre at mennesker som lever opp til kriteriene for tilskudd til bil gjennom Nav kan få bil med firehjulstrekk når deres behov tilsier det?

Begrunnelse

TV2 har avdekket flere saker der mennesker med nedsatt funksjonsevne og behov for bil har fått avslag på søknad om firehjulstrekk, til tross for at de bor på steder som tilsier et slikt behov. Nav viser til at spørsmålet om firehjulstrekk er en skjønnsmessig vurdering fra sak til sak, og kan derfor ikke si noe om hvor i landet det er riktig å innvilge bil med firehjulstrekk. Mennesker som er avhengig av rullestol og spesialbygget bil har fått avslag på bil med firehjulstrekk, med beskjed om at de kan legge kjetting på bildekkene hvis det er glatt eller de blir stående fast. Bil som hjelpemiddel mister noe av sin funksjon dersom den ikke kan brukes der folk faktisk bor og på vanlig norsk vinterføre. Nav-direktøren peker på at dette er en problematikk som har kommet opp i flere saker og etterlyser en tydeliggjøring fra politisk hold.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Stønad til firehjulstrekk gis i dag med hjemmel i forskrift om stønad til motorkjøretøy § 11. Slikt utstyr er strengt tatt ikke å regne som ”spesialutstyr” i bestemmelsens forstand, da dette er forbeholdt utstyr som ikke kan leveres som standard ekstrautstyr fra bilfabrikanten. Arbeids- og velferdsdirektoratet er imidlertid gitt en særskilt hjemmel til å gi retningslinjer om hva slags utstyr som omfattes av bestemmelsen. Direktoratet har i sine retningslinjer åpnet for at de er mulig å innvilge firehjulstrekk, men det er strenge kriterier.
Direktoratet bekrefter at det er en svært streng praktisering av gjeldende retningslinjer, men at det skjer en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak. Jeg mener at det er grunn til å åpne opp for en noe mer liberal praksis enn i dag, og departementet har derfor bedt direktoratet komme med forslag til justeringer i gjeldende retningslinjer for å ivareta dette. Det er viktig for meg at retningslinjene åpner for å innvilge firehjulstrekk til personer som trenger dette av hensyn til å kunne foreta daglige og nødvendige gjøremål. Ettersom firehjulstrekk på denne typen biler er svært kostbare, legger jeg imidlertid til grunn at de nye retningslinjene praktiseres på en klok og forsvarlig måte, men samtidig slik at de som helt åpenbart trenger firehjulstrekker skal kunne få innvilget det.