Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:675 (2014-2015)
Innlevert: 24.02.2015
Sendt: 25.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ifølge utredningsinstruksen består et utredningsarbeid i å presentere alternative løsningsforslag, basert på konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske analyser. Slik jeg forstår det, er det vanlig prosedyre og normal praksis at utredning av konsekvenser skjer før regjeringen sender et forslag til lovendringer på høring.
Hvordan anser statsråden at utredningsinstruksen skal prege regjeringens arbeid med forslag til endringer i loven om helligdager og helligdagsfred?

Begrunnelse

Utredningsinstruksen (Kgl. res. 2000-02-18, revidert ved kgl.res. 2005-06-24 Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget (utredningsinstruksen) (FAD)) omfatter arbeid med offentlige utredninger, forskrifter, reformer og tiltak. Den omfatter også arbeid med proposisjoner og meldinger til Stortinget (punkt 1.2). Instruksen gjelder for utredningsarbeid som utføres i departementer, direktorater og andre underliggende virksomheter. Hvorvidt instruksens regler skal gjelde beror på en konkret vurdering av sakens karakter. Ikke enhver saksutredning skal følge prosedyrene i instruksen.
Instruksen inneholder regler om forhåndsvurdering før utredningsarbeidet starter. En problemanalyse og utredning av økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser skal danne grunnlaget for eventuelle forslag til tiltak. Forhåndsvurderingen skal forelegges berørte departementer. Et utredningsarbeid består i å presentere alternative løsningsforslag, basert på konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske analyser. Ved utredning av regelverk skal det vurderes tidsbegrensning eller evaluering etter en bestemt tid.
Det departement som har hovedansvaret for et utredningsarbeid som innebærer medvirkning fra andre forvaltningsorganer har ansvaret for at instruksen følges gjennom hele prosessen. Instruksen gjelder også der hele utredningsarbeidet utføres av private aktører på oppdrag fra statlige forvaltningsorganer. Det samme gjelder der utredningen foretas av et offentlig oppnevnt utvalg. Oppdragsgiver har likevel et hovedansvar for at instruksens krav overholdes. Det er derfor viktig at det legges føringer i oppdraget (mandat) som sikrer at kravene i instruksen etterleves.
Utredningsinstruksen kapittel 3 omhandler utredningsmandat. Det skal fremgå av mandatet at økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslaget skal utredes. Minst ett av forslagene skal, som hovedregel, baseres på uendret ressursbruk. Videre heter det at fagdepartementet skal bidra med å skaffe utvalget kvalifisert bistand til å foreta nødvendige vurderinger av konsekvensene.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Regjeringens ønske om å tillate søndagsåpne butikker er nedfelt i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen). Den någjeldende hovedregelen i helligdagsloven om søndagsstengte butikker kom inn i loven i 2003, og endringen som skjedde den gangen var basert på Sem-erklæringen til den daværende samarbeidsregjeringen. Erklæringen var utgangspunktet for en alminnelig høring om saken, som la grunnlag for en lovproposisjon til Stortinget.
Utredningsinstruksen er regjeringens egen instruks, og den skal sikre god forberedelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak.
Regjeringen har varslet at det vil bli sendt på høring et forslag om å bygge ned lovreguleringen rundt butikkers åpningstider. Jeg vil legge opp til at høringsnotatet omtaler og vurderer antatte og mulige konsekvenser på en rekke områder. Generelt vil det imidlertid være vanskelig å presist forutsi alle konsekvenser et forslag om deregulering vil kunne ha. Jeg minner om at Regjeringens forslag ikke er en plikt til å holde åpent, men en mulighet. De konkrete forslagene vil gi butikker og forbrukere større frihet. Hvordan ulike aktører vil opptre, vil antakelig først vise seg etter noe tid. Omfanget av og innholdet i en forhåndsvurdering av konsekvenser mener jeg derfor må vurderes i lys av dette. I tillegg er det slik at mange butikker også i dag har åpent på søndager. Jeg legger videre vekt på at en alminnelig høring vil bidra til ytterligere opplysning av saken, også til å synliggjøre mulige konsekvenser av forslagene.