Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:676 (2014-2015)
Innlevert: 24.02.2015
Sendt: 25.02.2015
Besvart: 09.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Hva er den faglige grunnen til at ministeren krever at noen høgskoler må avvikle sine utenlandsstudier, som er kvalitetssikret av NOKUT, mens andre får fortsette, under forutsetning av at de blir kvalitetssikret av NOKUT?

Begrunnelse

I departementets brev 18. juni 2014 ba ministeren alle statlige universiteter og høyskoler om å avvikle sitt samarbeid med eksterne virksomheter om organisering av studietilbud i utlandet. Dette til tross for at flere av disse studiene er kvalitetssikret faglig av NOKUT, har høyere gjennomstrømming, karakternivå, og ligger i toppklassen i andel fornøyde studenter. Samtidig har departementet godkjent HiOA og HiBV sine utenlandsstudier i samarbeid med Kulturstudier, "forutsatt at forhold knyttet til kvalitetssikring er avklart, og har bedt høyskolene gå i dialog med NOKUT for en avklaring av dette". Samme behandling har ikke andre høyskoler fått.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Departementet ba i brev 18. juni 2014 om at alle universiteter og høyskoler under Kunnskapsdepartementet avvikler sitt samarbeid med eksterne virksomheter om organisering av studietilbud i utlandet, med mindre det er særskilte og tungtveiende faglige grunner for at samarbeidet bør videreføres. Departementet la til grunn at tilbudene skulle fases ut så raskt som mulig, men i tråd med de juridiske forpliktelser institusjonene har overfor de eksterne virksomhetene og overfor studentene som allerede er tatt opp på studietilbudene.
Internasjonalisering er et sentralt politisk satsingsområde. Det er viktig for kvalitetsutviklingen i norsk høyere utdanning at institusjonene har et utstrakt internasjonalt samarbeid med institusjoner i utlandet også om utveksling av studenter. Bakgrunnen for beslutningen om å avvikle de aktuelle utenlandsstudiene er at departementet mener at det ikke bør være norske institusjoners oppgave selv å organisere ordinære utdanningsløp for norske studenter i utlandet. At studier i utlandet organiseres på en slik måte, er etter departementets vurdering ikke i samsvar med de målsettinger som har vært satt for arbeidet med internasjonalisering av norsk høyere utdanning. Alle studenter ved norske institusjoner bør få tilbud om å kunne ta deler av sin utdanning i utlandet, men dette bør i utgangspunktet være forankret i faglig og institusjonelt samarbeid med utenlandske institusjoner.
Departementet mener det har vært grunn til å stille spørsmål ved om den faglige kvalitetssikringen av disse studiene er god nok. NOKUT har vist til at de ser utfordringer, blant annet knyttet til kvalitetssikring, når andre aktører står for vesentlige deler av studiet. I brev 12. januar 2015 til alle universiteter og høyskoler har NOKUT initiert tilsyn med institusjoner som samarbeider med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning. NOKUTs inntrykk er at en del institusjoner samarbeider med aktører som selv ikke har rett til å tilby høyere utdanning, og det kan se ut til at enkelte institusjoner akkrediterer eksterne aktørers studier. NOKUT ser at det finnes eksempler på at institusjoner samarbeider om å tilby studier som ikke begge parter har faglig fullmakt til å tilby. Det er også NOKUTs inntrykk at kvalitetssikringen av slike studier ikke alltid skjer på en tilfredsstillende måte.
Departementet viser også til at det i flere tilfeller har fremstått som uklart om institusjonene har overholdt reglene om egenbetaling og offentlige anskaffelser.
Departementet har mottatt redegjørelser fra de institusjonene som har denne type samarbeid, med plan for avvikling av tilbudene.
Basert på søknader fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har departementet besluttet at de kan opprettholde samarbeidet med Kulturstudier under klare forutsetninger. Departementet mener at Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har anført gode faglige argumenter for at samarbeidet med Kulturstudier kan fortsette. Disse institusjonene har blant annet avtaler om undervisning og forskning med institusjoner i de respektive landene, noe Høgskolen i Nesna ikke har. For HBV sin del kan samarbeidet med Kulturstudier fortsette i en avviklingsfase over to år. Sentralt i vurderingen av om et samarbeid bør fortsette, har vært den faglige begrunnelsen for at studiet befinner seg i utlandet, og hvordan det legges til rette for kvalitetssikring. Vi viser her til forarbeidene til universitets- og høyskoleloven, Ot.prp. nr. 79 (2003-2004), hvor det er en forutsetning at kvalitetssikringen av den virksomhet som norske institusjoner er ansvarlig for, må skje i Norge, og at tildeling av grader og avvikling av eksamen har et tydelig fundament i virksomheten i Norge. I tillegg er det en absolutt forutsetning at NOKUT kan kontrollere at alle sider av institusjonenes akkrediterte utdanningstilbud er kvalitetssikret. Departementet har forutsatt at forhold knyttet til kvalitetssikring er avklart, og har bedt høyskolene gå i dialog med NOKUT for en avklaring av dette.
Departementet har hatt en særskilt dialog med Høgskolen i Nesna. Departementet har i brev 12. februar 2015 forutsatt at høyskolen må avvikle sitt samarbeid med GoStudy om alle studier i utlandet umiddelbart. Vi har ikke funnet grunnlag for at studiene kan fortsette i en avviklingsfase. I den grad studenter er tatt opp til enkelte av disse studiene, skal disse få fullføre studiene i tråd med eventuell avtale.
Departementet vil gå i videre dialog med Høgskolen i Nesna om hvordan tilbudene kan avvikles og om dekning av økonomiske utgifter i forbindelse med dette. Vi har kontaktet regjeringsadvokaten for eventuell bistand til Høgskolen i Nesna i den forbindelse.