Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:680 (2014-2015)
Innlevert: 25.02.2015
Sendt: 25.02.2015
Besvart: 18.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): I Østlendingen tirsdag 24. februar kommer det fram at utbyggingen av riksveg 3/25 blir ett år forsinket. Statssekretær Bård Hoksrud bekrefter dette i dagens utgave av Østlendingen.
Kan statsråden gi en forklaring på hva forsinkelsen skyldes?

Begrunnelse

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere i et brev til Løten kommune fastslått at en mulig OPS-finansiering av strekningen ikke skal forsinke utbyggingsprosjektet. Alt har ligget til rette for byggestart i slutten av 2015 eller i begynnelsen av 2016 med ferdigstillelse i 2018 dersom vegen hadde blitt bygd ut på ordinært vis med statlig finansiering. Alle vedtak i kommunene og fylkeskommunen var gjort med tanke på dette.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Gode veger binder sammen bo- og arbeidsregioner og øker trafikksikkerheten. Etter regjeringsskiftet har bevilgningene til samferdselsformål økt kraftig, og en rekke vegprosjekter er fremskyndet. I regjeringens Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2014 var foreslåtte bevilgninger over 4,5 mrd. kroner lavere enn snittbehovet for Nasjonal Transportplan. I budsjettet for 2015 er bevilgningen derimot mer enn en halv mrd. kr over snittbehovet. Regjeringen har dermed skapt et økt økonomisk handlingsrom til å ha et høyt tempo på prosjektgjennomføring.
Utbygging av riksveg 3/25 er et viktig prosjekt som regjeringen jobber med å realisere. La meg minne om at i NTP 2014-2023 og Vegvesenets handlingsprogram er det lagt til grunn oppstart av prosjektet i første fireårsperiode og ferdigstillelse i løpet av siste seksårsperiode av NTP. Av de statlige midlene til prosjektet på 1 460 mill. kr ligger det inne 50 mill. kr i 2016 og 180 mill. kr i 2017. De resterende 1 230 mill. kr kommer i perioden 2018-2023. Av prosjektets totalkostnad på 4,1 mrd. kr sier handlingsplanen at 47 % skal finansieres i 2015-2017, og 53 % i perioden 2018-23. Det indikerer hvilken fremdrift som var lagt til grunn i NTP.
Regjeringen har bevilget penger til planlegging av prosjektet. Prosjektet vil om kort tid være kommet så langt at det kan settes i gang ekstern kvalitetssikring, KS2. Deretter vil regjeringen fremme saken for Stortinget så snart som mulig. Dette vil gjelde enten prosjektet gjennomføres som OPS eller ved tradisjonell gjennomføring.
La meg også minne om at en sentral forutsetning fra regjeringen vedrørende mulige OPS prosjekt var at OPS organisering ikke skulle føre til at prosjektene åpnes for trafikk på et senere tidspunkt enn ved tradisjonell prosjektgjennomføring. Dette lå til grunn for Vegdirektoratets vurderinger da rv3/25 ble foreslått som egnet for OPS gjennomføring. Erfaringer fra de gjennomførte OPS-prosjektene er at byggetiden er blitt kortere enn ved tradisjonell gjennomføring.
Det er for meg viktig å ha god fremdrift på vegprosjekter, og sikre at vi realiserer planer på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. I dette prosjektet legger jeg til grunn den fremdrift som er skissert i NTP 2014-2023, og som Stortinget har sluttet seg til.