Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:688 (2014-2015)
Innlevert: 26.02.2015
Sendt: 27.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Er det nødvendig å endre alkoholloven for å sikre at det ikke er mulig å dumpe prisene på alkohol på utesteder, og om svaret er ja vil ministeren da vurdere å endre lovgivningen slik at dette ikke skjer?

Begrunnelse

For å redusere alkoholforbruket er prisvirkemidler en av de mest effektive virkemidlene for å begrense tilgjengeligheten. Norge har et høyt avgiftsnivå på alkoholholdige drikker for å redusere forbruket, og dermed også skadevirkningene av alkohol. Forskning viser at det er en nær sammenheng mellom pris og konsum, og at særlig sårbare grupper som ungdom, eldre og alkoholavhengige drikker mindre når prisene går opp, og har et høyere konsum når prisene er lave. Mens alkoholsalget allerede er grundig regulert i for eksempel matbutikker, er det et kjent fenomen at utesteder dumper priser på alkoholenheter for å tiltrekke seg flere kunder og dermed øke salget. Dette bidrar til et økt alkoholforbruk og utfordrer særlig sårbare grupper.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alkoholloven § 8-12 fastslår at det ikke er lov for innehaver av salgsbevilling å gi spesielle rabattilbud ved omsetning av alkoholholdig drikk. Det er ikke noe tilsvarende forbud for innehaver av skjenkebevilling. Det er derfor tillatt å skjenke alkoholholdig drikk med rabatt for eksempel i form av ”Happy Hour” og lignende på skjenkesteder. Det er imidlertid ikke tillatt å reklamere for dette, for eksempel i form av skilt på utsiden av skjenkestedet, jf. reklameforbudet i alkoholloven § 9-2. Det er heller ikke tillatt å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed, jf. alkoholloven § 8-6a.
Det ble på midten av 1990-tallet vurdert å innføre forbud mot å skjenke alkoholholdig drikk til pris under selvkost inklusive avgifter. I Ot.prp. nr. 7 (1996-97) ble det konkludert med at dette ikke var en hensiktsmessig regulering. Følgende ble uttalt i proposisjonen kapittel 16.8:

"Ulempen er imidlertid at forslaget kan gjøre en del legitime tilfeller av skjenking ulovlig. Dette kan f.eks. gjelde de tilfellene der et skjenkested spanderer et glass på en gjest som en ren gest, i forbindelse med feiring eller på grunn av klanderverdige forhold fra skjenkestedets side. Departementet er av den oppfatning at et forsøk på å unnta fra forbudet visse former for skjenking til pris under selvkost, kan føre til vanskelige avgrensningsspørsmål og at forslaget derfor kan fremstå som lite hensiktsmessig i praksis. Tatt i betraktning at utdeling av alkohol til forbruker i markedsføringsøyemed vil rammes av forslaget til ny § 8-6a, vil departementet ikke opprettholde forslaget om å forby skjenking til pris under selvkost."

Argumentene over taler for at det ikke bør innføres forbud mot skjenking med rabatt. Jeg har heller ikke inntrykk av at dumping av priser på alkoholholdig drikk er et stort problem som krever ytterligere regulering. I tillegg til reklameforbudet og det særlige forbudet mot å utdele alkoholholdig drikk i markedsføringsøyemed, skal forbruket av alkohol foregå i kontrollerte former på skjenkesteder. Bl.a. vil omsetningen på skjenkested være begrenset av forbudet mot å skjenke til personer som er eller antas å ville bli åpenbart ruspåvirket.
På denne bakgrunn ser jeg ser ikke noe umiddelbart behov for å innføre et forbud mot å skjenke alkoholholdig drikk med rabatt.