Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:690 (2014-2015)
Innlevert: 27.02.2015
Sendt: 27.02.2015
Besvart: 03.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er skapt usikkerhet om konsesjonsloven paragraf 9 slik den er vedtatt av Stortinget fortsatt er gjeldende rett.
Skal det ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål legges blant annet legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er fastsatt i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 at hensynet til pris er ett av flere hensyn det skal legges særlig vekt på ved konsesjonsbehandling av erverv som gjelder eiendom som skal brukes til landbruksformål. Gjennom rundskriv M-1/2010 til kommuner og fylkesmenn er det samtidig bestemt at priskontroll skal unnlates hvis ervervet gjelder bebygd eiendom ikke over 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller ikke over 500 dekar produktiv skog. Det er dessuten i rundskriv M-2/2012 fastsatt at kontrollen kan unnlates dersom eiendommen er bebygd med bolighus og hvor kjøpesummen ikke overstiger 2,5 millioner kroner.
Rundskrivene begrenser den lovbestemte priskontrollen. De ble sendt ut under tidligere landbruks- og matministre, og må anses som tilpasninger for å få til et praktikabelt lovverk.
Hvor rundskrivene ikke gjør seg gjeldende, innebærer konsesjonslovens bestemmelse at det skal foretas en vurdering av prisen. Avgjørelsen av konsesjonssaken skal imidlertid skje etter en samlet helhetsvurdering av alle de hensyn som er relevante i saken. Avgjørelsen skal bygge på et konkret og reelt skjønn og det er opp til konsesjonsmyndigheten å avgjøre hvilke hensyn som skal tillegges avgjørende vekt i den enkelte saken. De øvrige momentene som er en del av den helhetsvurderingen som skal foretas er:

•Om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
•Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
•Om erverver anses skikket til å drive eiendommen
•Om ervervet ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Det er uttalt i forarbeidene til loven at denne listen ikke er uttømmende; også andre momenter kan trekkes inn ved avgjørelsen.
Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at regjeringen har fremmet et forslag for Stortinget om å oppheve priskontrollen i konsesjonsloven, jf. Prop. 124 (2013-2014) L. Forut for fremleggelse av proposisjonen sendte Landbruks- og matdepartementet et brev til kommunene m.fl. med henstilling om at prisen partene har avtalt ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon. Også i dette brevet ble det vist til at konsesjonslovens bestemmelse om priskontroll gjelder. Dette har jeg i etterkant dessuten gitt uttrykk for gjentatte ganger, og jeg har dessuten gjort det klart at henstillingen ikke er noen instruks til kommunene.