Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:697 (2014-2015)
Innlevert: 03.03.2015
Sendt: 03.03.2015
Besvart: 10.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil kommunalministeren ta hensyn til Stortinget i mindretallsregjeringens arbeid med å sentralisere offentlig sektor?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 1.mars kommer det fram at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et skriv til alle landets fylkesmenn, der det varsles at fylkesmannsstrukturen nå skal utredes.
Ifølge kommunalkomiteens leder er dette begrunnet med at kommunereformen vil gi færre og større kommuner. Ifølge regjeringens eget opplegg skal imidlertid ikke stortinget ta stilling til en ev. ny kommunestruktur før i 2017. Komitelederen viser også til "regionreformen", som er ukjent for Stortinget etter at høyrepartiene stoppet initiativ fra Stortinget om regionreform våren 2014.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har igangsatt flere reformer for å sikre innbyggerne bedre tjenester der de bor. Målet er gode velferdstjenester som skaper trygge og gode lokalsamfunn. På mange områder har velferdstjenestene vokst ut av dagens organisering.
Departementet vil før påske fremme et samlet forslag om hvilke oppgaver som kan overføres fra fylkeskommunene, fylkesmannen og staten for øvrig til større kommuner. Færre og større kommuner åpner for å vurdere hvordan fylkesmannsembetene skal innrettes geografisk.
I Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev til fylkesmannsembetene av 20.02.15 informerer departementet om status i arbeidet med å utrede Fylkesmannens fremtidige struktur. Utredningen skal gi grunnlag for en vurdering av hva som er en hensiktsmessig struktur for oppgaveløsningen i fylkesmannsembetene. Dette skal være klart våren 2017.
Kommunereformen er nå godt i gang. Som følge av Stortingets anmodningsvedtak 18. juni 2014 vedrørende fylkeskommunen/regionalt folkevalgt nivå, har departementet satt i gang et arbeid med å vurdere hvordan regionalt folkevalgt nivå kan utvikles. Dette vil bli tema i den kommende stortingsmeldingen om nye oppgaver til kommunene.
Som kjent vil regjeringen fremme forslag om ny kommunestruktur våren 2017, samtidig med forslag om nye oppgaver til kommunene.