Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:699 (2014-2015)
Innlevert: 03.03.2015
Sendt: 04.03.2015
Besvart: 13.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Mener samferdselsministeren at statens tidsplan for å reparere Herøyakrysset (Riksveg 36 gjennom Porsgrunn) er akseptabel og vil statsråden foreta seg noe for at krysset blir reparert nå?

Begrunnelse

Nylig gikk lysreguleringen på Herøyakrysset på riksveg 36 gjennom Porsgrunn i stykker. Dette har medført en rekke ulykker og farlige situasjoner. Ifølge statens vegvesen har feilsøkingen vært mislykket og det har vært umulig å få lysene til å virke igjen. Likevel hevder statens vegvesen i lokalmedia at de ikke vil sette opp nytt lysanlegg før i oktober. Dette medfører en uholdbar situasjon for lokalbefolkningen og en forsterket trafikkfarlig situasjon for alle som ferdes gjennom krysset. Herøyakrysset ligger på en av de mest belastede innfartsårene til Grenland, med betydelig persontrafikk og tungtransport.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er riktig at det har vært store problemer med å få Herøyakrysset på rv 36 til å fungere tilfredsstillende, til tross for at det er gjort utallige forsøk på å utbedre jordfeilen. I tillegg til denne jordfeilen, som skyldes gamle ledninger, er det også problem med at det mangler trekkerør for alle ledninger i krysset. Dette betyr at alle kryssingsstrekk må graves opp. Det er derfor nå fattet en beslutning om å reetablere lyssignalene og samtidig gjennomføre noen mindre utbedringer samtidig, for blant annet å kunne bedre forholdene for gående. Dette vil dessverre medføre trafikkhindringer i en periode.
Prosjektet er høyt prioritert. Statens vegvesen har forsikret meg om at etaten arbeider for så rask gjennomføring som mulig. I løpet av uke 11 velges løsning for krysset, basert på forslag fra konsulent. Deretter skal krysset prosjekteres slik at anbud kan sendes ut seinest i mai. Statens vegvesen har informert meg om at de nå forsøker å få til oppstart av arbeid i krysset i juli, slik at noe av arbeidet kan utføres i skolens sommerferie. Anleggsperioden er antatt å være ca. 8 uker.
I påvente av at krysset ferdigstilles er det gjennomført noen strakstiltak som blant annet omfatter forsterket skilting, bedre oppmerking, nedsatt fartsgrense til 40 km/t og fartshumper på rv 36. Gangfeltet er også frisket opp, og det anlegges et sykkelstativ ved gangbrua over riksvegen for ytterligere å legge til rette for bruk av gangbrua.
Parallelt med prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter, planlegges trafikkavvikling under anleggsperioden. Her vil Statens vegvesen innkalle til orienteringsmøte med kommune, skole, næring og andre berørte parter som kan komme med innspill til best mulig løsning.
I god tid før oppstart av anleggsarbeidet, vil Statens vegvesen informere hvordan midlertidig kjøremønster og de myke trafikantene skal ivaretas under denne perioden. Det vil bli flere omlegginger underveis, og dette vil det også bli informert om i samarbeid spesielt med skole og næring.