Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:703 (2014-2015)
Innlevert: 04.03.2015
Sendt: 05.03.2015
Besvart: 12.03.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden gjere greie for kor mange personar den årlege kontrollen av medlemar i alle trudoms- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja dei siste ti åra har avdekka er registrert i fleire trudoms- og livssynssamfunn, samstundes som statsråden gjev sitt syn på om dagens kontrollsystem for å avdekka svindel av felleskapsmidlar gjennom tilskott til trudoms- livssynssamfunn er godt nok?

Begrunnelse

Lov om tilskott til livssynssamfunn med tilhøyrande Forskrift om tilskot til livssynssamfunn fastset vilkår for statstilskot. Forskrifta gjer i § 3 det klårt at:

"Dersom ein person står oppført i fleire trudoms- eller livssynssamfunn, skal fylkesmannen etter nærmare reglar frå Kultur- og kyrkjedepartementet, gjere vedtak om kva for trudoms- og livssynssamfunn som eventuelt har krav på tilskot."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey:

Svaret med tabell i pdf-format