Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:704 (2014-2015)
Innlevert: 04.03.2015
Sendt: 05.03.2015
Besvart: 17.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Vil statsråden ta kontakt med organisasjonene og revidere kontraktene for statlige familie- og beredskapshjem innen fristen 15.03 utløper for å sikre forutsigbarhet og stabilitet i dette viktige tilbudet?

Begrunnelse

Alle kontrakter i de statlige familie- og beredskapshjemma utløper 15.mars 2015. Dette er plasser med spesiell kompetanse der det er viktig med langsiktig planlegging, stabilitet og forutsigbarhet. I samarbeid med organisasjonene ble det for 5 år siden, etter lange forhandlinger utarbeidet standardiserte og likelydende kontrakter for denne typen oppdragstakere som sikret nettopp likebehandling og forutsigbarhet. Kontraktene utløper 15.03.2015, og organisasjonene kan melde at de ikke er kontaktet om revisjon av kontraktene og vilkårene for en ny periode. Det kan meldes om at i Bufdir region Nord er det forelagt kontrakter der oppdraget er knyttet til den enkelte plassering, og dette skaper stor usikkerhet for de involverte, det vil si for både barna og ansatte.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Standardkontraktene for statlige familiehjem og beredskapshjem ble utarbeidet av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med NTL, Fagforbundet og FO. Kontraktene ble implementert vinter/vår 2010, og har en varighet på fem år fra kontraktsinngåelsen.
Arbeidet med spørsmålet om fornyelse av eksisterende kontrakter og inngåelse av kontrakter med nye fosterhjem har dessverre tatt lengre tid enn forutsatt og dialogen med de berørte organisasjonene er blitt forsinket.
Departementet har nå invitert NTL, FO og Fagforbundet til et møte om standardkontraktene torsdag 19. mars. Kontrakter som utløper i nær fremtid vil bli midlertidig forlenget.
Jeg skal i løpet av 2015 legge frem en melding om fosterhjemspolitikken. Dette er et viktig arbeid, som vil legge frem flere forslag og anbefalinger, blant annet om fosterforeldres vilkår.
Det vil ikke være naturlig å gjøre store endringer på fosterhjemsområdet før meldingen er behandlet av Stortinget. Dette gjelder også de statlige fosterhjemmene.