Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:708 (2014-2015)
Innlevert: 05.03.2015
Sendt: 05.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Fet kommune har i forbindelse med Aksjon skoleveg laget gang- og sykkelvei fra et større boligområde, Stensrud, til Dalen skole. Gang- og sykkelveien har to trafikkfarlige krysningspunkt over rv. 169 og rv. 22. Kommunen har bedt om at det etableres fartsbegrensende tiltak som fotgjengerfelt, nedsatt fartsgrense, skilting eller lignende. Tiltakene avvises av Statens vegvesen.
Kan statsråden bidra til at Statens vegvesen imøtekommer kommunenes henvendelser slik at nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir iverksatt?

Begrunnelse

Trygg skolevei er høyt prioritert politisk, men nødvendige tiltak avvises ofte av begrunnelser hvor trafikkavviklingen for biler blir prioritert. Fet kommune har etablert en gang- og sykkelvei mellom et større boligområde, Stensrud, og Dalen skole. Brukere av gang- og sykkelveien må imidlertid krysse rv. 169 og rv. 22. Fet kommunens anmodning om å etablere trafikksikringstiltak ved krysningspunktene er avvist av Statens vegvesen, vegavdeling Akershus. I stedet foreslår de at kommunen/skolen samarbeider med foreldrene om å etablere følgeordninger for elevene. Fet kommunene har også tatt saken opp med Akershus fylkeskommune, som er ansvarlig for rv. 169. Fylkeskommunen mener det er nødvendig med sikkerhetstiltak for myke trafikanter i krysningspunktene, og har bedt Statens vegvesen foreta en ny vurdering i saken. Rv. 22 er statlig riksvei med stor trafikk, bl.a. fra tungtransport som velger denne veien mellom Halden og osloregionen som alternativ til E6.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg har fått opplyst at det Statens vegvesen har avslått, er søknad om etablering av gangfelt i de to kryssene. Årsaken til avslaget er først og fremst at gjeldende kriterier for anlegg av gangfelt ikke er oppfylt. Disse kriteriene setter en grense på minimum 20 kryssende i timen. Erfaringer fra gangfelt som ikke tilfredsstiller dette kravet viser at de ikke blir respektert av kjørende, og derfor kan være ulykkesbelastet.
I stedet for å etablere gangfelt er det på begge stedene gjennomført flere sikringstiltak, slik som nedsenket kantstein og forsterket belysning (intensivbelysning). I tillegg er siktforholdene forbedret, og det er etablert trygge plasser for å vente til det er klart å krysse. Videre er krysset på rv. 22 skiltet med fareskilt 142 Barn og underskilt Skole, og på fv. 169 med fareskilt 144 Syklende. Fartsgrensen på rv. 22 vil også bli redusert til 50 km/t, og det vil bli anlagt fartshump.
Hvert år har alle barneskolene i Akershus gjennom ordningen «Gå til skolen – tryggere skole-veg» mulighet for å søke om økonomiske midler for blant annet etablering av trafikkvaktordninger. Det er Akershus fylkeskommune som finansierer ordningen. Det er bl.a. nettopp ved krysningspunkter som på fv. 169 og rv. 22 at det ved skolestart og skoleslutt vil være aktuelt med en slik trafikkvaktordning. Statens vegvesen har derfor foreslått at Fet kommune/Dalen skole samarbeider med foreldre/FAU om en slik ordning ved disse krysningspunktene. Jeg finner dette forslaget fornuftig.
Statens vegvesen vil følge med på utviklingen og sette inn supplerende tiltak om nødvendig.