Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:709 (2014-2015)
Innlevert: 05.03.2015
Sendt: 05.03.2015
Besvart: 12.03.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan kulturministeren tenke seg å gå gjennom "Lov om Stadnamn" med tanke på å ta være på gamle navn som kan forsvinne som en følge av kommunereformen?

Begrunnelse

Vi er i gang med en kommunereform, og i den forbindelse kan en rekke navn forsvinne hvis det ikke aktivt gjøres noe for å ta vare på dem.
Overhalla er i dag både navnet på kommunen og kommunesenteret. Konsekvensen av å endre navn på tettstedet Overhalla til Ranemsletta, og at Overhalla Kommune blir en del av en ny større kommune vil bli at det godt innarbeida navnet Overhalla over tid vil forsvinne. Gitt her at den nye kommunen ikke vil hete Overhalla.
Tilsvarende eksempler finnes flere steder i landet. I Buskerud vil f.eks. Modum som navn forsvinne hvis Modum blir en del av en større kommune med et annet navn, siden Modum ikke er noen sted, men navnet er direkte knyttet opp mot kommunenavnet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Nedarvede stedsnavn har etter stedsnavnloven krav på vern som språklige og immaterielle kulturminner. De gir opplysninger om språkhistorie, terreng, dyreliv, plantevekst, ferdselsårer, levemåter osv. Det er lovens formål å fremme aktiv bruk av gamle stedsnavn. Stedsnavnloven regulerer likevel ikke valg av navn. Den regulerer i hovedsak skrivemåte av navn når navnet skal brukes av det offentlige. Skrivemåten skal best mulig gjengi lokal uttale etter norske rettskrivningsprinsipper og ikke i seg selv skjule meningsinnholdet i stedsnavnet. Etter en evaluering av loven i 2005 ble det imidlertid tatt inn en paragraf om navnevern, i tillegg til reglene om fastsetting av skrivemåte. Denne paragrafen begrenser det som etter formålet i stedsnavnloven vil være uheldige navnevalg. Det man må være oppmerksom på, er at selve navnevalgene gjøres etter annen lovgivning eller sedvane. Kommunene gjør blant annet vedtak om offisiell adresse og navn på tettsteder, veier, torg, bydeler osv. Selve kommunenavnet avgjøres av Kongen etter kommunelovens § 3. Før navnespørsmålet avgjøres, skal uttalelse innhentes fra den eller de berørte kommunene. Hjemmelen for å velge navn på kommuner og tettsteder, finnes ikke i stedsnavnloven. Kommunenavn går ikke nødvendigvis tapt som stedsnavn, selv om de ikke lever videre som navn på en kommune. Det er godt mulig at de, før de ble kommunenavn, var navn på et bygdelag, og at det er i bruk som det i dag også, ved siden av å fungere som kommunenavn. Det er opp til kommunene selv å tenke helhetlig om dette. Stedsnavnloven skal ikke være til hinder for ny navnedanning, men i prosesser som en kommunereform er, kan stedsnavnloven til en viss grad motvirke at gamle stedsnavn automatisk forsvinner. Det er i så fall viktig at kommunene kjenner innholdet i loven. Det er derfor en viktig oppgave å gjøre loven og prinsippene for lokal og tradisjonell navnesetting kjent. Jeg opplever at mange kommuner og lokalhistorisk interesserte er opptatt av å ta vare på gamle stedsnavn, og jeg legger til grunn at kommunene i kommunereformen ønsker å ta vare på gamle stedsnavn. Forslag til endringer i stedsnavnloven var på høring i 2014. Bakgrunnen for arbeidet med loven var Innst. S. nr. 124 (2008–2009), der Stortinget bad Kulturdepartementet gjøre en gjennomgang av reglene for skrivemåten av bruksnavn og se nærmere på hvilken råderett grunneiere har over skrivemåten av navn på eget bruk. I gjennomgangen av loven så Kulturdepartementet også på reglene for navnevern. Kulturdepartementet foreslo i høringen å gjøre disse reglene tydeligere. I tillegg foreslo departementet å presisere i lovteksten at man kan klage på navnevalg som er i strid med navnevernet. Dette gjelder for eksempel dersom man mener at gamle stedsnavn forsvinner. Det er ikke eksplisitt i gjeldende lov at dette kan klages på. Forslag til denne og andre endringer vil bli fremmet for Stortinget om kort tid. På denne bakgrunnen mener jeg at oppfordringen om å gå igjennom stedsnavnloven med tanke på å ta vare på gamle stedsnavn, er imøtekommet, selv om revisjonen av loven har hatt et annet utgangspunkt. Departementet vil dessuten følge nøye med på om omstendigheter rundt kommunereformen fører til uheldige konsekvenser for vernet av stedsnavn.