Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:711 (2014-2015)
Innlevert: 05.03.2015
Sendt: 06.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringa evaluere takstsystemet for jordmødrer og vurdere dette ut frå formålet og eventuelt i sammenheng med tilsvarende systemer for andre yrkesgrupper?

Begrunnelse

Viser til statsråden sitt svar på skriftlig spørsmål på Dok.nr. 15:651 (2104-2015), 27.02.2015. Statsråden svarer ikkje på kva Regjeringa gjer for å følgje opp ein einstemmig komitemerknad i Innst.407(2010-2011) om å gjennomgå takstsystemet for jordmødrer og vurdere dette ut frå formålet og eventuelt i samanheng med tilsvarande systemer for andre yrkesgrupper.
Komiteen viste til at dagens takstsystem kan verke begrensande på jordmødrer si yrkesutøving, og som økonomisk insitament kan det verke mot si hensikt. Komiteen understreka at finansieringsordninga må bygge opp under å sikre kvaliteten i tilbodet og at helsefremjande og førebyggjande arbeid skal løne seg.
I og med at det sidan denne innstillinga vart vedteken er komen nye faglege retningsliner for barseltilbodet, er det ekstra viktig med tiltak- inkludert finansielle ordningar - som syter for god rekruttering av jordmødrer i kommunehelsetenesta.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er glad for at representanten er opptatt av tjenestetilbudet til vordende og nybakte foreldre. Som jeg sa i mitt svar på spørsmål nr. 651, er jeg helt enig med representanten i at det er viktig med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet i jordmortilbudet i kommunen. Jeg informerte også om det pågående arbeidet med en melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste.
Spørsmålet representanten stiller, refererer til Stortingets behandling av Dokument 8:121 S (2010-2011) som jeg kjenner svært godt. Svangerskaps- og barselomsorg, som er blant de oppgavene jordmor vanligvis utfører, er en sentral del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene. Et sentralt mål i samhandlingsreformen og for Regjeringens politikk er å styrke dette arbeidet. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten favner et bredt ansvarsområde som det er viktig å se i sammenheng, noe vi gjør i stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste.
Takstsystemet for jordmødre utgjør én av mange elementer i en offentlig finansiering av helse- og omsorgstjenester. Jeg ønsker ikke å ta stilling til dette spørsmålet nå under arbeidet med stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. I meldingen ser vi på helheten i tjenestene, jf. flere av regjeringens punkter i plattformen, og vi vil vurdere tilgjengelighet, tverrfaglig samarbeid og kompetansebehov i tjenestene. Hvorvidt finansieringen av tjenestene skal vurderes, kan jeg ikke gå inn på før vi har presentert Regjeringens politikk i den nevnte meldingen. Hvordan meldingen skal følges opp videre, vil avhenge av Stortingets behandling.