Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:715 (2014-2015)
Innlevert: 05.03.2015
Sendt: 06.03.2015
Besvart: 13.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hvilke norske universiteter og høyskoler har i dag studier som kunnskapsministeren vil betegne som såkalte badestudier, altså norske utdanningstilbud i utlandet i samarbeid med kommersielle aktører, og hvilke av disse pålegges nå å legge ned allerede i 2015?

Begrunnelse

Høyskolen i Nesna (HINE) har som en av flere høyskoler studier i utlandet. I 2014 er det 220 studenter på studiesteder i Brasil, Bali, Mexico og Sydney. Til høsten oppgir HINE at det er 252 studenter.
HINE har nå fått beskjed om at dette tilbudet må avvikles omgående, altså fra høsten 2015.
HINE har i dag en avtale med GoStudy og må om dette iverksettes bryte avtalen, dette vil da føre til betydelig nedbemanning og økonomiske konsekvenser.
HINE hadde lagt opp til en 3 årlig plan om nedtrapping mot våren 2017 - uten å måtte betale erstatning og trolig uten å måtte nedbemanne.
Men så får man da et uventet pålegg om å avvikle nå.
Det påstås også at man forskjellsbehandler, om det stemmer det som media skriver at noen har fått tillatelse til å fortsette sine utenlandsstudier.
Ber derfor om en oversikt over status på saken.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Departementet ba i brev 18. juni 2014 om at alle statlige universiteter og høyskoler avvikler sitt samarbeid med eksterne virksomheter om organisering av studietilbud i utlandet, med mindre det er særskilte og tungtveiende faglige grunner for at samarbeidet bør videreføres. Departementet la til grunn at tilbudene skulle fases ut så raskt som mulig, men i tråd med de juridiske forpliktelser institusjonene har overfor de eksterne virksomhetene og overfor studentene som allerede er tatt opp på studietilbudene.
Departementet mottok rapportering og planer for avvikling av studiene fra 12 institusjoner. Mange av disse institusjonene avsluttet sitt samarbeid med eksterne aktører i 2014, mens andre vil avvikle studiene i starten av eller til sommeren 2015. Rapporteringen departementet har fått viser at Høgskolen i Sogn og Fjordane har samarbeid med Gateway Education, men at dette avvikles etter vårsemesteret 2015. Høgskolen i Gjøvik har en samarbeidsavtale med Nordic Center for International Studies om studier på Bali. Etter planen avsluttes samarbeidet i juni 2015. Høgskolen i Hedmarks avtale med Active Education ble sagt opp med virkning fra 1. januar 2015. Oppsigelsen innebærer at aktiviteten fra og med vårsemesteret 2015 gradvis reduseres slik at utenlandsstudiene vil være faset ut i løpet av dette semesteret.
Bortsett fra Høgskolen i Nesna (HiNe), har ikke departementet fått tilbakemeldinger som tyder på at avviklingen av slike studietilbud har skapt nevneverdige problemer.
Basert på søknader fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), har departementet besluttet at disse institusjonene kan opprettholde
samarbeidet med Kulturstudier under klare forutsetninger. Departementet mener at HiOA og HBV har anført gode faglige argumenter for at samarbeidet med Kulturstudier kan fortsette. Disse institusjonene har blant annet avtaler om undervisning og forskning med institusjoner i de respektive landene, noe HiNe ikke har. For HBV sin del kan samarbeidet med Kulturstudier fortsette i en avviklingsfase over to år. Departementet forutsetter at forhold knyttet til kvalitetssikring er avklart, og har bedt de to høyskolene gå i dialog med NOKUT for en avklaring av dette.
Departementet har hatt en særskilt dialog med HiNe. Da departementet i brev 18. juni 2014 ba institusjonene om å avvikle sitt samarbeid med eksterne aktører om organisering av studietilbud i utlandet, mottok vi søknad fra HiNe, datert 3. september 2014, om dispensasjon for å fortsette slike studier. I dette brevet ble departementet også orientert om at høyskolen hadde inngått en avviklingsavtale med GoStudy. Avtalen inneholdt en klausul om avvikling i løpet av tre år, med utbetaling av erstatningsbeløp til GoStudy på 2,4 mill. kroner per semester ved tidligere avvikling av studier. Denne avtalen ble inngått 25. juni, altså én uke etter departementets opprinnelige brev. Så langt departementet kjenner til, kommer denne avtalen i tillegg til tidligere avtale mellom høyskolen og GoStudy, datert 22. mai 2014, som bl.a. regulerer at høyskolen skal betale GoStudy kr. 650.000,- pr semester. Også denne avtalen har en oppsigelsestid på tre år, men inneholder ikke krav om erstatning.
I brev av 5. november 2014 fikk HiNe avslag på sin søknad om dispensasjon, da departementet ikke så at det forelå tilstrekkelige faglige argumenter for at høyskolen kunne fortsette samarbeidet med GoStudy i tre år til. I samme brev ba departementet om mer informasjon fra høyskolen som synliggjør de økonomiske og administrative konsekvensene av å avslutte samarbeidet før oppsigelsestiden på tre år.
Som følge av høyskolens brev av 1. desember 2014, ble departementet gitt innsikt i de økonomiske og administrative konsekvensene for høyskolen. I brev av 12. februar 2015 ba departementet høyskolen om å redegjøre for grunnlaget for avtalen om erstatning. I brevet opprettholdt departementet beslutningen om avvikling av utenlandsstudiene.
Denne redegjørelsen mottok departementet 25. februar i år, hvor høyskolen igjen argumenterer for å få ta opp studenter til dette samarbeidet høstsemesteret 2015. Dette begrunnes bl.a. i at høyskolen har søkere som har betalt depositum til GoStudy. Dette viser at høyskolen ikke har forholdt seg til departementets beslutning.
For meg er det viktig å understreke at Høgskolen i Nesna ikke plutselig har fått beskjed om å avvikle studiene i samarbeid med GoStudy, men har vært kjent med departementets beslutning siden brev av 18. juni 2014. Departementet ser det som sentralt at det er solide utdanninger og god tilgang til kunnskap av høy kvalitet over hele landet. Dette er også lagt til grunn i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om strukturen i universitets- og høyskolesektoren. Det har vært omfattende dialog mellom departementet og høyskolen i den forbindelse. Departementet vurderer nå hvordan avviklingen av utenlandsstudiene skal gjennomføres og vil blant annet se på tidsplanen for dette arbeidet. Departementet vil ha en videre dialog med høyskolen om dette.