Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:718 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 06.03.2015
Besvart: 16.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Regjeringen har varslet at den som følge av rovviltforliket vil komme til stortinget med forslag til nytt bestandsmål for ulv i 2015. Samtidig skal det legges fram en stortingsmelding om naturmangfold.
Kan statsråden bekrefte overfor forlikspartnerne at forslaget om nytt bestandsmål for ulv vil bli forelagt Stortinget i forbindelse med stortingsmeldingen om naturmangfold?

Begrunnelse

Regjeringen har tidligere meddelt at den vil gå til Stortinget med forslag om nytt bestandsmål for ulv, og varslet at den vil legge fram en stortingsmelding om naturmangfold. Stortingsmeldingen om naturmangfold vil inneholde handlingsplan for naturmangfold, og vise hvordan Norge har tenkt å nå Aichi-målene vi har forpliktet oss til å oppfylle gjennom konvensjonen om biologisk mangfold.
Når det gjelder prosessen fram mot nytt bestandsmål av ulv har ikke regjeringen varslet hvordan den vil ta saken til Stortinget. Den har lagt fram et faggrunnlag som skal danne utgangspunkt for diskusjonen. Klima- og miljøministeren svarer senest 10. februar på direkte spørsmål fra miljøorganisasjonene, om hun vil behandle nytt bestandsmål for ulv i forbindelse med stortingsmeldingen, at hun vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
For prosessen mot fastsettelse av nytt bestandsmål for ulv vil særlig Aichimål nr.12 være viktig å se hen til.
Målet Norge har forpliktet seg til sier:

«Innen 2020 er utryddelsen av kjente truede arter forhindret, og deres rødlistestatus, spesielt for arter i sterkest tilbakegang, er forbedret og opprettholdt.»

Ulv er som kjent kritisk truet av utryddelse på Norsk rødliste 2010. Ulv er en del av økosystemet i norsk natur. Naturforvaltningen må være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i forvaltning av hele økosystemet.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Slik representanten Aasland viser til, har regjeringen varslet at den i tråd med rovviltforliket vil fremme et forslag til Stortinget om nytt bestandsmål for ulv og ulvesone i løpet av 2015. I henhold til regjeringens politisk plattform ønsker denne regjeringen å sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået. Videre er det flere overordnede rammer det er viktig å ta hensyn til når et nytt bestandsmål skal bestemmes. Ulv er klassifisert som kritisk truet på Norsk rødliste for arter 2010. Det betyr at ulven har svært høy risiko for å dø ut fra Norge. Vi har etter nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler forpliktet til å bidra til å sikre artens overlevelse i Norge. De store rovdyrene, og ulv spesielt, er en kilde for stor konflikt i Norge. Denne regjeringen ønsker å få på plass en politikk for ulv som har bredest mulig aksept, både i Stortinget og hos folk flest. Som et ledd i dette mener vi det er viktig i størst mulig grad å balansere hensynet mellom bevaring av ulven og hensynet til dyr på utmarksbeite. Regjeringen vil ferdigstille arbeidet om nytt bestandsmål for ulv og ulvesonen i 2015. I hvilke form denne saken vil fremmes for Stortinget er ennå ikke avgjort, men regjeringens vurdering vil bli lagt fram for Stortinget på egnet måte.