Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:719 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 06.03.2015
Besvart: 11.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er avviklingen av kulturattachéstillingene på noen av våre viktigste utenriksstasjoner som London og Moskva en gjennomtenkt del av UDs kulturstrategi?

Begrunnelse

Kuttene i kulturmidlene i UD svekker norsk kulturlivs muligheter til å møte internasjonalt publikum og posisjonere seg på det globale markedet. Dette svekker kunstnernes konkurranseevne internasjonalt, muligheter til å leve av egen kunst, utvide sine nettverk og utforske nye markeder. Effekten er tapte muligheter, både for norsk kulturliv og for Norges omdømmebygging som kulturnasjon.
Dette som kan oppfattes som en nedbygging av Norges kultursatsing i utlandet fra UDs side, synes ellers å stride med regjeringens uttalte kulturpolitiske ambisjon om å styrke etterspørselen etter norsk kunst.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Hvert år foregår et stort antall stillingsskifter i utenrikstjenesten. Av budsjettmessige hensyn ble det vinteren 2014/2015 besluttet at ni konkrete stillinger, som ville hatt stillingsskifte i 2015, ikke gjenbesettes. Stillingen som ambassaderåd med ansvar for presse, kultur og kommunikasjon ved ambassaden i London og ambassadesekretærstillingen med ansvar for presse, kultur og kommunikasjon i Moskva var blant disse. Stillingene ble ikke trukket fordi det var stillinger med ansvar for kulturfremme, men som et resultat av en vurdering av robusthet i oppsettet ved den norske utenriksstasjonen i det aktuelle landet.
For de utenriksstasjonene som berøres av nedtrekket, forutsettes det at oppgaver som tilligger de stillingene som er trukket inn, omfordeles til gjenværende stab ved stasjonen slik at fagfeltet dekkes på tilfredsstillende vis. Både London og Moskva er stasjoner som besitter betydelig kapasitet, både hva gjelder utsendte og lokalt ansatte. London vil ha tre lokalt ansatte på kommunikasjons- og kulturfeltet, og forutsettes å omfordele oppgaver blant det til enhver tid utsendte personale slik at fagfeltet dekkes. En av de utsendte diplomatene vil fra høsten bli anmeldt som kulturattaché. Moskva har også to lokale medarbeidere på fagfeltet, og forutsettes å fordele oppgavene på de gjenværende utsendte medarbeiderne, som blant annet omfatter én ambassaderåd og to ambassadesekretærer.