Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:724 (2014-2015)
Innlevert: 09.03.2015
Sendt: 09.03.2015
Besvart: 12.03.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Er det riktig at Utenriksdepartementet vil kutte stillingene som kulturattasjeer i London og Moskva, og hva er i tilfelle begrunnelsen for dette?

Begrunnelse

Under behandlingen av Utenriksdepartementets budsjett for 2015 ble det kuttet betydelig i midlene til internasjonal kultursatsing. På tross av uttalelser om at målet med satsingen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv og bidra til at norsk kultur er en del av den globale utviklingen innenfor de ulike kulturfeltene, ble beløpet til formålet betydelig redusert. Å fjerne kulturattasjestillingene kan i tilfelle oppfattes som en ytterligere nedprioritering av kultursatsingen.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Hvert år foregår et stort antall stillingsskifter i utenrikstjenesten. Av budsjettmessige hensyn ble det vinteren 2014/2015 besluttet at ni konkrete stillinger, som ville hatt stillingsskifte i 2015, ikke gjenbesettes. Stillingen som ambassaderåd med ansvar for presse, kultur og kommunikasjon ved ambassaden i London og ambassadesekretærstillingen med ansvar for presse, kultur og kommunikasjon i Moskva var blant disse. Stillingene ble ikke trukket fordi det var stillinger med ansvar for kulturfremme, men som et resultat av en vurdering av robusthet i oppsettet ved den norske utenriksstasjonen i det aktuelle landet. For de utenriksstasjonene som berøres av nedtrekket, forutsettes det at oppgaver som tilligger de stillingene som er trukket inn, omfordeles til gjenværende stab ved stasjonen slik at fagfeltet dekkes på tilfredsstillende vis. Både London og Moskva er stasjoner som besitter betydelig kapasitet, både hva gjelder utsendte og lokalt ansatte. London vil ha tre lokalt ansatte på kommunikasjons- og kulturfeltet, og forutsettes å omfordele oppgaver blant det til enhver tid utsendte personale slik at fagfeltet dekkes. En av de utsendte diplomatene vil fra høsten bli anmeldt som kulturattaché. Moskva har også to lokale medarbeidere på fagfeltet, og forutsettes å fordele oppgavene på de gjenværende utsendte medarbeiderne, som blant annet omfatter én ambassaderåd og to ambassadesekretærer.