Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:738 (2014-2015)
Innlevert: 11.03.2015
Sendt: 12.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 skrev Finansdepartementet i et brev av 30. oktober 2014 til Senterpartiets stortingsgruppe bl.a. følgende: "På usikkert grunnlag kan det anslås et økt bevilgningsbehov til bevaringsprogrammet for fredede bygninger i privat eie er på i størrelsesorden 120 mill. kr per år til og med 2020".
Kan Klima- og miljødepartementet gi en liste på det samme bevilgningsbehovet brutt opp på fylker?

Begrunnelse

22. januar 2015 meldte Romerrikes Blad at Akershus fylkeskommune anslår at det vil koste 50 millioner å redde de fredede kulturminnene i fylket fra forfall. Avisen meldte at fylkesrådmann Tron Bamrud mente at de "årlige tildelingene av statlige midler til istandsetting er for små til at det nasjonale målet om normalt vedlikeholdsnivå for samtlige fredede bygninger kan nås innen 2020.
Spørsmålet er stilt for å få en bedre oversikt over hvilke utfordringer de enkelte fylkeskommuner har for å delta i arbeidet med å nå 2020-målene innen kulturminnevernet. At staten bidrar med tilstrekkelige midler er helt avgjørende for at det norske kulturminnevernet skal fungere, og at det fylkeskommunale kulturminnearbeidet har nødvendig framdrift.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg viser til at stortingsrepresentant Marit Arnstad, som viser til at Finansdepartementet i sitt svarbrev av 30.10.2014 til Senterpartiets stortingsgruppe blant annet skrev følgende: ”På usikkert grunnlag kan det anslås at økt bevilgningsbehov til bevaringsprogrammet for fredete bygninger i private eie er på størrelsesorden 120 mill. kr pr år til og med 2020.” Kan Klima og miljødepartementet gi en liste på det samme bevilgningsbehovet brutt ned på fylker?
Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til beregninger av behovet for økte bevilginger til istandsetting og vedlikehold av fredete bygninger. Bygningene varierer mye mht. tilstand og størrelse. Antall fredete bygninger varierer også mye fra fylke til fylke. Fremtidige behov for hvert fylke er videre avhengig av hvordan Riksantikvaren fordeler de samlete tilskuddsmidlene hvert år. Jeg har derfor valgt å gruppere fylkene i tre kategorier ut fra beregnet behov for økte årlige bevilgninger.

Økt behov per årFylker
1-5 mill. kronerAkershus, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag,
Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold
5-10 mill. kronerFinnmark, Hedmark, Hordaland, Oslo, Sogn og Fjordane,
Sør-Trøndelag
10-30 mill. kronerAust-Agder, Buskerud, Oppland, Telemark