Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:739 (2014-2015)
Innlevert: 11.03.2015
Sendt: 12.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det er et mål at andelen kvinner som avtjener førstegangstjeneste øker de neste årene.
Hvilket signal mener statsråden det sender til kvinner at Forsvaret ikke investerer i materiell og logistikk for å skaffe dem utstyr på linje med menn, og hva vil hun gjøre for å sikre at dette kommer på plass senest til 97-kullet skal avtjene verneplikt?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort kjent med at kvinner som i dag avtjener førstegangstjeneste ikke har den personlige bekledningen og utrustningen de trenger, og at et stort antall kaserner har betydelig dårligere standard for kvinner enn for gutter, blant annet fordi fordelingen av antall dusjer er tilpasset en svært lav kvinneandel.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. mars 2015 med spørsmål fra representanten Kjell Ingolf Ropstad om innføring av allmenn verneplikt.
1. januar 2015 markerte starten på en historisk samfunnsreform. Allmenn verneplikt ble utvidet til å gjelde alle norske borgere. Norge er nå det første landet i NATO som gir menn og kvinner like rettigheter og plikter til å verne om landets interesser, verdier og territorium. Inntaket av kvinner født i 1997 vil i tillegg øke kompetansemangfoldet, styrke den operative evnen, og fremme Forsvarets anseelse og betydning i det norske samfunnet.
Forsvaret skal være klar til å ta imot både vernepliktige kvinner og menn når de møter til sesjon og tjeneste. Jeg vil samtidig fremheve at det er relativt kort tid siden lovforslaget ble behandlet i Stortinget 14. oktober 2014. De første kvinnene som omfattes av ny ordning, skal møte til tjeneste sommeren 2016. Sesjon del 1 er allerede gjennomført for 97-kullet. For å være godt rustet og forberedt på å møte de nye forutsetningene, har Forsvaret fokus på fem tiltaksområder; kommunikasjon, kompetansekrav og seleksjonskriterier, eiendom, bygg og anlegg (EBA), personlig bekledning og utrustning (PBU), og organisasjonskultur og ledelse. Arbeidet med disse områdene er godt i gang, og vil strekke seg over flere år.
Når det gjelder EBA, har det siden 2011 vært en økt satsing på vedlikehold og oppgradering av forlegninger for å bedre boforholdene til soldatene. Standarden på dagens bygningsmasse er imidlertid fortsatt noe varierende. Det har derfor vært behov for å iverksette tiltak, også for å tilpasse bygningene til en jevnere kjønnsbalanse.
Det er blant annet planlagt prosjekter på både Ørland hovedflystasjon, Madla (KNM Harald Haarfagre) og Huseby leir de nærmeste årene. I tillegg til disse prosjektene er Forsvaret i gang med ytterligere å identifisere nødvendige behov relatert til forlegninger, sanitære forhold og andre fasiliteter.
Personlig bekledning og utrustning (PBU) er et annet viktig område som må tilpasses begge kjønn, og en forventet økning i antall kvinner. Dette innebærer blant annet å dekke ulike behov på en bedre måte, og håndtere forskjellige forventninger til utstyrets passform og funksjonalitet. I den forbindelse igangsatte Forsvaret et pilotprosjekt i januar 2015 som skal danne grunnlaget for bedre utvalg, kvalitet og logistikk inn mot 2016. Det vil også bli foretatt vurderinger av ulike tiltak for å utvikle, anskaffe og innføre et tidsriktig størrelsesspekter som dekker operative og sikkerhetsmessige krav.
Målsettingen er at verneplikten skal moderniseres og utvikles i tråd med Forsvarets behov. Innføring av allmenn verneplikt må derfor sees i sammenheng med verneplikten generelt. Både Vernepliktsutvalgets rapport og forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) vil levere viktige bidrag til den kommende langtidsplanen for Forsvaret på dette området. Samtidig medfører innføringen av allmenn verneplikt tiltak som favner bredt. I tillegg må Forsvaret få rom til å høste erfaringer og gjøre gode analyser av hvordan den nye ordningen virker. Innføringen vil derfor kreve både kortsiktige tiltak, men vil også innebære et kontinuerlig arbeid som strekker seg utover 2016. Jeg legger imidlertid til grunn at Forsvaret foretar lokale tilpasninger og sørger for midlertidige løsninger, der det er behov for dette.