Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:749 (2014-2015)
Innlevert: 12.03.2015
Sendt: 13.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Vil statsråden foreslå en endring i barnehageloven som sikrer alle barn uavhengig av oppholdsstatus rett til barnehage?

Begrunnelse

Ifølge barnehageloven har bare barn mellom fire og fem år på asylmottak rett til barnehageplass. For barn under fire år, uten rett til barnehageplass, har UDI tilbud om barnebaser på asylmottak, men det er opp til hvert enkelt mottak hvordan de vil organisere tilbudet. Det er derfor svært varierende kvalitet på dette tilbudet, og noen asylmottak har ikke noe tilbud i det hele tatt. Asylmottak kan velge å kjøpe barnehageplass til barna, men dette avhenger av ledelsens vilje og mottakets økonomi, og er ikke noe barna har rett til.
Det er gode grunner til å anta at barnebasene ikke har det samme pedagogiske tilbudet som i en barnehage, og at barnas foreldre i tillegg mister mye av inkluderingen i et lokalsamfunn ved at de ikke har barna i den lokale barnehagen. Barn i asylmottak er særlig sårbare, fordi de selv og deres omsorgspersoner ofte er i en svært vanskelig og uavklart livssituasjon. Dette mener undertegnede styrker behovet for at barn i asylmottak gis den samme retten til barnehageplass som barn bosatt i en kommune.
Barneombudet har flere ganger kritisert denne forskjellsbehandlingen av barn i Norge, og mener dagens regelverk, der retten til barnehageplass er knyttet til det å være bosatt i en kommune, er diskriminering etter artikkel 2 i FNs barnekonvensjon. Barnehagen må regne å være en del av utdanningsløpet og barn som ikke er bosatt behandles annerledes enn andre barn i Norge. Barneombudet mener, som også undertegnede gjør, at forskjellsbehandlingen av barn er usaklig og urimelig. Barneombudet anbefaler at alle barn i Norge, uavhengig av oppholdsstatus, får den samme retten til barnehage som de i dag har til grunnskoleopplæring, og at dette enkelt lar seg gjøre ved å endre barnehagelovens § 12a slik at retten til barnehage blir helt parallell med retten til grunnskoleopplæring i § 2-1 i opplæringslova.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Alle barn i asylmottak skal fra de er to år til grunnskolealder ha et tilrettelagt tilbud på minst tre timer per dag fra mandag til fredag. Dette fremgår av UDIs rundskriv Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak. Det gis tilskudd til kommuner som tilbyr barnehageplass for barn av asylsøkere. Tilskuddet administreres av Justis- og beredskapsdepartementet. Vertskommunen mottar tilskudd til heldags barnehageplass fra det året barnet fyller 4 år. For barn mellom 2 år og 4 år kan det tilrettelagte tilbudet gis i mottakets barnebase eller ved kjøp av barnehageplass. For barn i alderen 0-2 år skal mottaket sørge for et aktivitetstilbud som sikrer foreldrene mulighet til å delta i obligatoriske tiltak.
Denne ordningen legger til rette for at barn på asylmottak mottar tilbud om barnehageplass eller tilbud om barnebase. Barn av asylsøkere ankommer mottaket til ulike tidspunkt og vil dermed ha behov for oppstart av tilbud til ulike tider på året, ikke bare ved det årlige hovedopptaket til barnehagene. Den gjeldende ordningen sikrer dermed en grad av fleksibilitet, slik at barnet raskt kan få et tilbud.
Rettighetsbestemmelsen i barnehageloven § 12 a gir rett til plass i barnehage for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om plass. Barnet har rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Retten til barnehageplass for barn av asylsøkere inntrer etter at det er fattet vedtak om oppholdstillatelse og vedkommende er varig bosatt i en kommune.
Rettighetsbestemmelsen i barnehageloven § 12 a er et minimumskrav, og kommunen kan velge å tilby en mer utvidet rett til barnehageplass enn det loven stiller krav om. Regjeringen ønsker å øke fleksibiliteten i opptaket til barnehagene. I budsjettet for 2015 er det bevilget 333 mill. kroner til et mer fleksibelt barnehageopptak. Satsing på økt fleksibilitet i opptaket legger til rette for at kommunene i enda større grad vil kunne tilby barnehageplass til flere.