Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:750 (2014-2015)
Innlevert: 13.03.2015
Sendt: 13.03.2015
Besvart: 19.03.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Vil statsråden i den varslede gjennomgangen av ordningen med pleiepenger foreslå endringer for at syke barn under behandling i større grad enn i dag skal kunne delta på skole på gode dager, uten at det går ut over familiens behov for økonomisk forutsigbarhet?

Begrunnelse

Ved barns sykdom rammes en hel familie. Nordlys og NRK Troms har den siste tiden skrevet om en familie hvor datteren i 2013 ble diagnostisert med akutt lymfatisk leukemi. Foreldrene ønsker at datteren på gode dager under behandling skal kunne delta på skolen så mye hun klarer og ønsker. Familien mister imidlertid retten på pleiepenger om datteren i perioder er «for mye» på skolen.
Den aktuelle saken ser ut til å avdekke to utfordringer ved regelverket. Den ene er tolkningen av hva som ligger i unntaket for opphold på skole og lignende som er av «sporadisk, uregelmessig og kort varighet», og således ikke skal redusere pleiepengene. Det andre er de tilfeller hvor det er vanskelig for den omsorgsgivende forelderen å ha delvis jobb ved siden av. Intensjonen med muligheten for graderte pleiepenger var å sikre foreldrenes tilknytning til arbeidslivet, men for noen familier – som i den nevnte saken – er kortvarige og sporadiske innhopp i arbeid vanskelig.
Arbeidsministeren har i svar til representanten Ropstad (KrF) 30.09.2014 sagt at han tar sikte på å sende forslag om en forbedret ordning for pleiepenger på høring i løpet av våren 2015.
Det er viktig at den kommende gjennomgangen av ordningen med pleiepenger inkluderer nødvendige endringer for at syke barn under behandling skal kunne delta på skole på gode dager, og samtidig ivaretar familiens behov for økonomisk forutsigbarhet.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Departementet tar sikte på å sende forslag til ny pleiepengeordning på høring før sommeren 2015. Den problemstillingen representanten reiser vil også bli vurdert i den anledningen.