Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:752 (2014-2015)
Innlevert: 13.03.2015
Sendt: 13.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Fiskeridirektøren har foreslått en betydelig omorganisering og sentralisering av Fiskeridirektoratet. Et av de nye regionskontorene er foreslått lagt til Bergen.
Ser statsråden noen betenkeligheter ved å samlokalisere et av regionskontorene med hovedkontoret i Bergen fremfor å legge regionskontoret til for eksempel Egersund?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomførte i 2014 en evaluering av Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Difi sitt oppdrag var å vurdere Fiskeridirektoratets organisering, styring, og mål- og resultatoppnåelse. Parallelt med dette hadde Fiskeridirektoratet en åpen og inkluderende intern prosess med sikte på å gjennomgå og foreslå endringer i Fiskeridirektoratets organisering sentralt og regionalt.
Difi sine konklusjoner er at Fiskeridirektoratet er en faglig solid virksomhet som i all hovedsak leverer gode resultater. Difi foreslår imidlertid at Fiskeridirektoratet gjør noen organisatoriske grep med sikte på å etablere større og mer slagkraftige enheter, og frigjøre mer ressurser til tilsyn og forvaltning.
Fiskeridirektøren har med basis i de to ovennevnte rapportene gjort sine vurderinger, og overleverte sine anbefalinger om fremtidig organisering til Nærings- og fiskeridepartementet 2. mars.
For meg er det helt avgjørende å få en organisering som sikrer kompetansen og gode fagmiljøer i Fiskeridirektoratet, og som sikrer en rasjonell og fleksibel bruk av direktoratets ressurser. I tillegg er det viktig å sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen for å yte god service til næringsaktører og andre som er avhengig av de tjenestene direktoratet utfører.
Oppgavene til direktoratet er under endring og havbruksnæringen har hatt stor vekst de siste tiårene. Det blir nå viktig å finne en organisasjonsstruktur som bidrar til effektivisering av Fiskeridirektoratet, og frigjør ressurser som kan gi direktoratet større evne og fleksibilitet til fortsatt å ha fokus på fiskeri og samtidig styrke seg på havbruksområdet.
Nærings- og fiskeridepartement vil nå gjøre en grundig vurdering av forslaget fra fiskeridirektøren før jeg tar stilling til saken. Antall regioner og lokalisering av region- og fiskerikontorer vil være en del av de vurderingene som skal gjøres. Statens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon vil ligge til grunn ved vurderingen.