Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:757 (2014-2015)
Innlevert: 16.03.2015
Sendt: 16.03.2015
Besvart: 24.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Som en konsekvens av den nye politireformen, vil jeg på det sterkeste gå ut fra at Midtre Hålogaland PD forsvinner. Jeg vil videre anta at de ressursene som er tilført må tilbakeføres til henholdsvis det nye Nordland PD og Troms og Vest-Finnmark PD.
Siden jeg ikke ser at dette er berørt i meldingen, vil jeg gjerne vite hvordan statsråden ser for seg at dette skal skje på en fornuftig og rimelig måte?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg viser til Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) hvor bl.a. de nye politidistriktene er beskrevet. Midtre Hålogaland politidistrikt dekker i dag den nordlige delen av Nordland fylke og den sørlige delen av Troms fylke. Forslaget til ny politidistrikt-struktur innebærer at kommunene som er i Nordland fylke skal inngå i Nordland politidistrikt og kommunene som er i Troms fylke skal inngå i Nord politidistrikt.
Det er Politidirektoratet som har ansvar for å fordele ressursene mellom de enkelte politidistriktene. Ressursene som er i Midtre Hålogaland politidistrikt må fordeles mellom de nye politidistriktene. Dagens ressursfordelingsmodell legger til grunn en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, og hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene.
Politidirektoratet må foreta en gjennomgang for å tilpasse modellen til den nye politidistrikt-strukturen.