Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:772 (2014-2015)
Innlevert: 17.03.2015
Sendt: 18.03.2015
Besvart: 26.03.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Er statsråden enig i at det er problematisk at ansatte i Oljedirektoratet eier aksjer i selskaper direktoratet har myndighet over på sokkelen, og i lys av dette hva vil statsråden foreta seg for å sikre at oljedirektoratet opptrer uhildet og nøytralt i sin saksbehandling?

Begrunnelse

Jeg viser til medieoppslag i sysla.no og offshore.no den senere tid hvor det framkommer at ansatte i oljedirektoratet, petroleumstilsynet og Petoro eier aksjer i Statoil.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Oljedirektoratet (OD) skal bidra til størst mulig verdiskaping for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. Direktoratet fatter i liten grad enkeltvedtak som del av sin virksomhet. Direktoratet har definert fire roller i sitt arbeid med å nå målene:
1.rådgiverrollen; gjennom faglig integritet med tverrfaglighet som styrke skal OD gi faktabaserte, tydelige og konsistente råd til OED
2. oversiktsrollen; OD har nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel, skal sikre rask tilgang til data og utføre relevante analyser som grunnlag for beslutninger, og skal gjøre relevante data tilgjengelig for interesserte parter
3. pådriverrollen; OD skal være en entusiastisk utfordrer og pådriver for å realisere ressurspotensialet ved å legge vekt på langsiktige løsninger, oppsidemuligheter, samdrifts- og stordriftsfordeler og sikre at tidskritiske ressurser ikke går tapt, samt være pådriver for at industrien utreder alle relevante alternativer
4. oppfølgerrollen; OD skal også se til at selskapene følger norsk lov, herunder at ressursene utvinnes optimalt og at likebehandling av selskapene sikres
Verdipapirhandelloven forbyr innsidehandel og gjelder for alle – også statsansatte. I tillegg er statlige forvaltningsorganer underlagt de etiske retningslinjene for statstjenesten. OD har dessuten egne retningslinjer for ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer. Disse er blant annet tilpasset direktoratets oppgaver og roller. Retningslinjene ble sist revidert i februar 2013. Annen styrende dokumentasjon viser også til de generelle bestemmelser om habilitet i forvaltningsloven og utfyller statens etiske retningslinjer som bl.a. også omhandler habilitet.
Som ellers i staten forbyr ikke ODs retningslinjer de ansatte å tegne, eie, kjøpe, bytte eller selge aksjer og andre verdipapirer, men ansatte i direktoratet må utvise særskilt varsomhet i forhold til dette da den enkelte ansatte lett kan komme i konflikt med hensynet til tillit, habilitet og taushetsplikt i sin stilling. Videre vises det i retningslinjene til at alle ansatte må ha særlig oppmerksomhet rettet mot innsidehandelsproblematikk. Som følge av dette presiseres det at ansatte i OD som har/får innsideinformasjon ikke må foreta tegning, kjøp, salg eller bytte av aksjer og andre verdipapirer. Ansatte i OD bør heller ikke inneha verdipapirer som de vil kunne påvirke kursen på gjennom sin stilling, og dette i vesentlig grad kan influere på egne inntekter. Ovennevnte er ikke til hinder for innehav/handel av andeler i alminnelig tilgjengelige aksje-, obligasjons- eller rentefond.
Det er etablert faste rutiner og systemer for å bidra til dette.
Som del av styringsdialogen med OD har jeg bedt OD om en redegjørelse for praktiseringen av retningslinjene for ansattes eierskap av verdipapirer i selskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel.