Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:773 (2014-2015)
Innlevert: 18.03.2015
Sendt: 18.03.2015
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 08.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å få Statkraft Varme til å bygge ut fjernvarmenettet i Levanger sentrum i tråd med konsesjonen de har for området?

Begrunnelse

Selskapet Statkraft Varme har konsesjon for utbygging av fjernvarmeanlegg i Levanger sentrum. Konsesjonsområdet er avgrenset av Sundet i vest og jernbanen i øst. I nord inngår HINT / Røstad i konsesjonsområdet og i sør Moan med Magneten.
Innenfor dagens konsesjonsområde er det kun Røstad som er utbygd, noe som innebærer at størsteparten av området ikke kan benytte seg av fjernvarme som energiløsning. Videre har Levanger kommune vedtatt tilknytningsplikt for bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Konsesjon til utbygging av fjernvarmeanlegg gis etter energiloven. I likhet med andre konsesjoner etter energiloven, gir en konsesjon til fjernvarme en rett, men ikke en plikt, til å bygge ut. Den aktuelle konsesjonen er gitt med en frist for ferdigstillelse som løper ut 1.1.2016. Er ikke anlegget ferdigstilt innen den fristen, kan konsesjonsmyndighetene, med mindre fjernvarmeselskapet selv søker om endringer, innskrenke planområdet eller trekke konsesjonen tilbake.