Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:779 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 19.03.2015
Besvart: 24.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Norge har hatt et stort fokus på soningsoverføringer, men samtidig er antallet norske fanger som har fått soningsoverføring hjem til Norge null. I følge Fædrelandsvennen fikk fem fanger overføring til Norge fra 2011 til 2013, men etter juni 2013 er tallet null. Akkurat nå venter 14 personer på avklaring av sin situasjon, i følge tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Disse menneskene har krevende situasjoner, og rehabiliteringen forverres.
Hva gjør statsråden for å sikre at flere overføringer kommer på plass?

Begrunnelse

Opplysninger fra Fædrelandsvennen viser at:
Utenriksdepartementet kjenner til 62 nordmenn som for tiden soner i utenlandske fengsler.
14 av disse har i følge Kriminalomsorgsdirektoratet søkt om soningsoverføring til Norge.
Fangene som venter på overføring befinner seg i Spania, Japan, Russland, Litauen, Thailand, Tyskland, Belgia og USA.
Fra 2011 til 2013 fikk fem fanger overføring til Norge, ment etter juni 2013 er tallet null.
Tilsvarende har Norge sendt mellom 38 og 52 fanger til soning i andre land hvert år de siste fire årene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det rettslige grunnlaget for soningsoverføring er lov om overføring av domfelte og overføringskonvensjonen. I tillegg har Norge inngått flere bilaterale avtaler som er basert på EUs rammebeslutning om soningsoverføring. Det er et viktig prinsipp både etter overføringskonvensjonen og de bilaterale avtalene at soning i hjemlandet vil gi bedre muligheter for rehabilitering av domfelte.
Regjeringen arbeider aktivt for at flest mulig utenlandske domfelte skal soningsoverføres til hjemlandet. Det er selvfølgelig like viktig at norske borgere som er domfelt i utlandet blir overført til Norge for fortsatt soning her. Når begge land har samtykket til soningsoverføring bør overføring til hjemlandet skje raskt.
Jeg har fått opplyst av Kriminalomsorgsdirektoratet at utenlandske myndigheter har gitt sitt samtykke til soningsoverføring i fire av de 14 sakene som omtales i Fædrelandsvennen. Når vedtak om soningsoverføring er fattet er det viktig at gjennomføringen av vedtaket skjer så raskt som mulig både til og fra Norge.
På bakgrunn av omtalen i Fædrelandsvennen vil jeg ta initiativ til en gjennomgang av gjeldende regelverk og rutiner for å se om det er behov for endringer.