Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:780 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Stortinget forutsatte at uførepensjonister før 1. januar 2015, ikke skulle tape i overgang til ny uføretrygd og nye skatteregler. I budsjett 2015 ble midlertidige endringer vedtatt for å skjerme uføre mot kutt i utbetalt statlig bostøtte, og en permanent løsning ble varslet med virkning fra 1. juli 2016.
Fanger regelendringene for bostøtte (de midlertidige og den permanente) opp alle i målgruppa, eller får noen mindre utbetalt i statlig bostøtte på grunn av uførereformen, i så fall hvor mange og med hvilke beløp?

Begrunnelse

Stortinget skal 7. april 2015 diskutere om det er uforutsette virkninger av den nye uførereformen, som gjør at (noen) uføre kommer dårligere ut enn før. Mange har henvendt seg og vist til til dels betydelige kutt i utbetalt uføretrygd og andre ytelser. Det kan tenkes flere ulike forklaringer på dette. Reglene for statlig bostøtte er en av dem, siden den baseres på brutto ytelse. Hvor mange uføre som eventuelt har tapt eller vil tape bostøtte fra hhv 1.1. 2015 og 1.7. 2016, er relevant informasjon. I budsjettet for 2015 ble det imidlertid også vedtatt andre endringer i den statlige bostøtten, økt maksimalgrense og endringer i andelene av godkjente boutgifter. Dersom det er mulig å lage en oversikt over eventuelle endringer (pluss/minus) i utbetalt bostøtte fra 1. januar 2015 og antatte endringer fra 1. juli 2016, fordelt på effekten av regelendringer knyttet til selve uførereformen og effekten av andre endringer, er det svært relevant for Stortingsdebatten om eventuelle utilsiktede virkninger av uførereformen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Uførereformen, som gir nytt inntekts- og skattesystem for uføre, ble iverksatt 1. januar 2015. Selv om de uføres nettoinntekt i hovedsak vil være om lag uendret etter reformen, medfører den en økning i de uføres bruttoinntekt og dermed en potensiell reduksjon i deres bostøtte. Det er opprettet midlertidige regler som skal gjelde frem til 1. juli 2016 for å hindre at bostøttemottakere kommer dårligere ut på grunn av uførereformen. Når bostøtten beregnes, benyttes som hovedregel inntektsopplysninger fra siste skatteoppgjør. Endringen i uføretrygden vil derfor i hovedsak ikke få betydning for beregningen av bostøtte før Husbanken tar i bruk skatteoppgjøret for 2015. Det skjer fra 1. juli 2016. De midlertidige reglene skal hindre at uføre får redusert bostøtte eller faller ut av ordningen i perioden januar 2015 – juni 2016 som følge av uførereformen. Disse reglene gjelder for husstander som mottok bostøtte for desember 2014 og der én eller flere i husstanden var uføretrygdet. Om lag 31 500 husstander med minst en uføre mottok bostøtte for desember 2014. For de uføre bostøttemottakerne som får beregnet bostøtten fra siste skatteoppgjør er det fastsatt en midlertidig økt grense for når søker må melde fra om inntektsøkninger i husstanden. For å ta høyde for høyere skattbar uføretrygd i inneværende år, ble grensen for å melde fra hevet med 45 000 kroner for husstander med én person. Nesten alle husstander med uføre medlemmer får økning i skattbar inntekt som er lavere enn de nye grensene, men for noen få husstander kan uførereformen medføre en enda større økning. Husbanken kan i slike spesielle tilfeller tillate en høyere meldepliktsgrense. Det forutsettes da at inntektsendringene skyldes endringer i skattbar uføretrygd. For noen husstander fikk endringene i uføretrygden betydning allerede fra januar 2015. Dette er husstander som har hatt en nedgang i inntekt siden siste skatteoppgjør, og som får lagt til grunn faktisk inntekt i beregning av bostøtte i stedet for inntekt fra skatteoppgjøret. I disse tilfellene skal det gjøres et fradrag i den uføres inntekt. Fradraget tilsvarer mottakerens økning i brutto inntekt grunnet overgangen fra uførepensjon til uføretrygd, og bostøttemottakerne vil derfor ikke tape på uførereformen. De om lag 1 600 husstandene dette gjelder, fikk i januar 2015 et brev fra Husbanken med informasjon om de midlertidige reglene. De ble samtidig bedt om å gi oppdaterte inntektsopplysninger. Jeg vil komme tilbake med et forslag til Stortinget om hvordan bostøttesøkere med uføretrygd skal behandles etter 1. juli 2016.
Overgangsordningene i bostøtteordningen omfatter blant annet uføre som fikk utbetalt bostøtte i desember 2014. Uføre som ikke fikk bostøtte i desember 2014, omfattes ikke av overgangsordningene. Husbanken får mange henvendelser fra bostøttemottakere som har fått lavere bostøtte. Reduksjonen eller bortfallet av bostøtte skyldes da andre forhold enn uførereformen. Dette gjelder særlig endringer i formuespåslaget og dekningsprosenten.