Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:782 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hvor stor andel av de tre ordningene momskompensasjon, grasrotandelen og skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner mottar organisasjoner som er kategorisert i Frivillighetsregisteret som "barne- og ungdomsorganisasjoner" (ICNPO-nummer 13 100)?

Begrunnelse

Viser til begrunnelsen i Dokument nr. 15:435 (2014-2015) til skriftlig besvarelse, samt kulturministerens svar om at det ikke foreligger tall på hvor mange av de omtalte lagene som "har barn og unge som medlemmer og/eller frivillige.". Lederen i familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg, har på NRK Ytring uttalt at regjeringen i frivillighetspolitikken ønsker å rette pengestrømmen mot barn og unge (http://www.nrk.no/ytring/en-takk-til-frivilligheten-1.12004713). For å rette en pengestrøm treffsikkert ville det vært naturlig å kunne gjøre rede for den gjeldende statusen for barne- og ungdomsorganisasjonene i de viktigste ordningene for frivilligheten.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Som det framkommer i svar på spørsmål nummer 435 fra stortingsrepresentant Arild Grande i brev av 16. januar 2015, mottar organisasjoner registret i Frivillighetsregisteret med barne- og ungdomsorganisasjon (ICNPO-kategori 13 100) som én av tre mulige kategorier:

- Rundt 6,8 prosent av bevilgningen i momskompensasjonsordningen – tilsvarende 80,8 millioner kroner
- 6,7 prosent av grasrotandelen – tilsvarende 23,9 millioner kroner.
- Det er ikke et krav om registrering i Frivillighetsregisteret for organisasjoner som er godkjent under skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Av de 379 organisasjonene som mottok pengegaver med fradragsrett for giveren i 2013, er likevel 310 registrert i Frivillighetsregisteret. Av disse er det 28 organisasjoner som er registrert med barne- og ungdomsorganisasjon som én av tre aktivitetskategorier, og disse innrapporterte gaver med et samlet beløp på 65,4 mill. kroner under gavefradragsordningen i 2013. Dette tilsvarer en andel på 2,3 prosent.

Som det også framkommer av mitt forrige brev er imidlertid disse tallene misvisende som indikator på statlige overføringer til barne- og ungdomsorganisasjoner.
For det første er det en rekke barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke er med i denne beregningen. Dette gjelder blant annet lag tilknyttet Norges idrettsforbund – altså den organisasjonen som organiserer flest barn og unge i Norge. Det gjelder også organisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret under kategori 13 100 barne- og ungdomsorganisasjoner. Som jeg påpekte i mitt forrige svar gjelder dette for eksempel Norges Musikkorpsforbund og Noregs Ungdomslag. Som en illustrasjon mottok korps tilknyttet Norges musikkorps forbund i 2012 rundt 20 mill. kroner i momskompensasjon og rundt 16 mill. kroner i grasrotandel.
For det andre er en rekke andre ordninger målrettet direkte mot barne- og ungdomsorganisasjoner. For eksempel:

- Frifond ordningen når ut til et bredt spekter av barne- og ungdomsorganisasjoner organisasjoner med ulike formål. I 2015 er den samlede bevilgningen på over 200 millioner kroner.
- Barne- og ungdomsorganisasjonene mottar driftstilskudd fra BLD. Tilskuddsordningen utgjør i 2015 til sammen 128,2 millioner kroner.
- Stortinget vedtok 17. mars at herreløs arv skal tilfalle frivillig sektors arbeid for barn og unge.

I tillegg er det mange andre tilskuddsordninger med betydelige beløp tilgjengelig for barn og unge i de andre departementene. På Kulturdepartementets nettsider har vi en oversikt over nærmere 60 statlige tilskuddsordninger som barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke på.