Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:784 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 26.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I budsjettforliket av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er det satt av midler til oppretting av 3400 nye barnehageplasser i 2015. Bevilgningen legger til rette for en videre utbygging av sektoren, for større fleksibilitet i barnehageopptaket, for kortere ventetid for ettåringene, og for at flere ettåringer får plass når de trenger det.
Hvor mange nye barnehageplasser er utbygd eller planlagt så langt i 2015, og hvordan har bevilgningene påvirket ventetiden?

Begrunnelse

Fra Innst. 14 S (2014-2015):

"Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettforliket av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Gjennom budsjettforliket økes bevilgningene til barnehagene med ytterligere 207 mill. kroner for at en utbygging av ytterligere 2 600 nye barnehageplasser kan realiseres i 2015, og kommunenes mulighet til flere barnehageopptak dermed økes. Med forliket fortsetter den kraftige utbyggingen av barnehagesektoren, og flere ettåringer får tilbud om barnehageplass. Det er bred enighet om at det er behov for større fleksibilitet i barnehageopptaket. Det er viktig å redusere ventetiden for foreldre som ønsker barnehageplass for barn født 1. september eller senere. En økning med ytterligere 207 mill. kroner innebærer en samlet bevilgning til fleksibelt opptak i 2015 på 307 mill. kroner, noe som vil gi rom for 3 400 nye plasser. Denne satsingen er noe større enn det regjeringen Stoltenberg II la opp til i sitt budsjettforslag for 2014, og vil legge til rette for at betydelig flere barn født om høsten vil kunne få plass i barnehage det året de fyller ett år."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Den nasjonale tellingen av antall barn i barnehage skjer i desember hvert år. Foreløpige tall for 2014 viser at dekningsgraden for ettåringer har gått ned fra 68,9 til 68,5 pst. fra 2013 til 2014. Om lag 11 300 nullåringer og ettåringer født 1. september eller senere gikk i barnehage per 15. desember 2014, noe som er omtrent like mange som året før. Av disse var om lag 9 200 ettåringer født 1. september eller senere. Fra 2014 har vi også oversikt over antall barn på venteliste på nasjonalt nivå, noe som gir oss enda bedre mulighet til å følge med på utviklingen i kommunene. Ved utgangen av 2014 sto om lag 8 300 barn på venteliste for en barnehageplass, hvorav 1 900 ettåringer født 1. september eller senere.
Kunnskapsdepartementet har ikke oversikt over opprettede eller planlagte barnehageplasser så langt i 2015. Regjeringspartienes og samarbeidspartienes sterke satsing på fleksibelt opptak i statsbudsjettet for 2015 legger til rette for kortere ventetid og at flere ettåringer født 1. september eller senere kan få plass i barnehage. Midlene er lagt inn i kommunerammen, og jeg forventer at kommunene følger opp og sørger for å etablere flere plasser slik at ventetiden går ned. Det er imidlertid for tidlig å si noe nå om hvordan de økte bevilgningene til flere barnehageplasser i 2015 vil slå ut i ventetiden for barnehageplass.