Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:785 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 27.04.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): For å øke kapasiteten ved familievernkontorene har Stortinget i budsjettene for 2014 og 2015 vedtatt økte bevilgninger til familievernet. Sist i budsjettforliket av 21. november 2014 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, styrkes familievernet med ytterligere 35 mill. kroner.
I hvor stor grad er kapasiteten ved familievernkontorene økt, hvor mange terapeutstillinger er opprettet i familievernet de siste seks månedene, og på hvilke kontor har de kommet?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og V og KrF er familieverntjenesten styrket med til sammen 50 millioner for 2015. For 2015 skal familieverntjenestens oppgaver knyttet til forebyggende arbeid, arbeidet rettet mot barnefamilier med høyt konfliktnivå og familier og barn utsatt for vold i nære relasjoner prioriteres. Den styrkede innsatsen skal benyttes til flere stillinger ved familievernkontorene for å øke behandlingskapasiteten. Jeg har innhentet informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Direktoratet opplyser at i forhold til situasjonen ved inngangen til 2014, medfører styrkingen av familievernet en økning på om lag 55 terapeutstillinger. Styrkingen av familievernet i løpet av 2014, og for 2015, har blant annet medført at vikariater har blitt videreført, stillingsprosenter har blitt utvidet, vakante eksisterende stillinger har blitt besatt og nye stillinger er opprettet. Bufdir opplyser også at 45 mill. kroner av styrkingen på 50 mill. kroner til familievern for 2015, i sin helhet skal gå til å øke antall stillinger ved familievernkontorene. De resterende 5 mill. kroner går til Kirkens Familieverntjeneste sentralt (2 mill. kroner) og til forsknings- og utviklingstiltak i Bufdir (3 mill. kroner). Bufdir har, for å sikre et geografisk likeverdig tilbud ved fordeling av midlene, lagt vekt på å utjevne utgifter per innbygger og dermed antall terapeutårsverk mellom regionene. Alle regionene er i gang med rekruttering av nye terapeuter til familievernkontorene. Enkelte stillinger er allerede besatt. Departementet har ikke rapporteringer som viser status i rekrutteringsprosessen de siste 6 måneder. Det må påregnes noe tid før alle stillingene blir besatt med bakgrunn i vanlige prosesser knyttet til ansettelser, jf. at fordeling av midler i familievernet drøftes med tillitsvalgte på to nivå i organisasjonen. Alle kontor har fått økt sitt budsjett sett i forhold til tidligere år. Det vil fremover arbeides videre med å utvikle et likeverdig familieverntilbud med høy kvalitet over hele landet. Målet er at familier og barn skal få god hjelp til rett tid og uavhengig av hvor de bor. Jeg vil ha fokus på å få til en geografisk tilgjengelig og likeverdig familieverntjeneste samtidig som ressursene utnyttes effektivt.