Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:786 (2014-2015)
Innlevert: 19.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Korleis vil landbruks- og matministeren sikre at Noreg framleis har forsking på vestnorsk landbruk, slik at dei spesielle utfordringane ein finn i vekstsonene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert ivaretekne i framtidig struktur for landbruksforskinga?

Begrunnelse

Styret i Bioforsk har vedteke å leggje ned Bioforsk-stasjonen på Furuneset i Fjaler. Furuneset arbeider inn mot dei særskilde tilhøva for jordbruket på vestlandet, ikkje minst når det gjeld klima og jordsmonn. Om lag 22 prosent av mjølka som vert produsert i Noreg kjem frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og så og seie alt jordbruksareal vert nytta til produksjon av grovfor eller beite.
På grunn av dei særskilde klimatilhøva er det ikkje muleg å overføre forskingsresultat frå andre stader i landet til vestlandet. Jordsmonnet er også annleis enn det me finn til dømes på Jæren. Graminor, som har ansvar for all foredling av jord og hagebruksvekster i Noreg, er bekymra for at forsøksfelta både i Sogn og Fjordane, Valdres og Troms vert borte. Dette vil forringe moglegheita til å utvikle grovforvekster tilpassa overvintringstilhøva og jordsmonnet.
Forsking og utvikling er viktig for å fremje god økonomi i husdyrhaldet. Det er difor eit stort steg attende for vestlandsjordbruket dersom forskingstasjonen på Fureneset vert nedlagt.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen har besluttet å fusjonere Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning fra 1. juli i år og etablere Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
I den forbindelse har jeg nedsatt et interimsstyre. Det overordnede oppdraget for interimsstyret sitt arbeid er at det nye instituttet skal være etablert og styringsdyktig fra og med 1. juli 2015. I mandatet til interimsstyret er bl.a. følgende oppdrag formulert:

”Foreslå regional struktur for det nye instituttet med utgangspunkt i faglige behov, samtidig som retningslinjer for statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon forutsettes fulgt”.

Bioforsk har siden 2013 utredet framtidig infrastruktur, herunder regionale enheter. Vedtaket i styret i Bioforsk er en tilråding til interimsstyret, som for tiden har saken til vurdering. Jeg ønsker å høre interimsstyrets vurderinger og tilrådninger før regjeringen gjør endelig beslutning.
Jeg vil likevel understreke at regjeringens mål med NIBIO bl.a. er at mer ressurser skal gå til forskning og mindre til administrasjon, drift og vedlikehold.
I den sammenheng er det nødvendig å vurdere instituttets organisering og regionale nærvær i et nasjonalt perspektiv, og der også behovene til vestnorsk landbruk blir tatt hensyn til.