Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:789 (2014-2015)
Innlevert: 20.03.2015
Sendt: 20.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): 14 personer som soner i utenlandske fengsler har søkt om soningsoverføring til Norge. Ingen har kommet til Norge etter juni 2013, mens det fra 2011 til 2013 var fem fanger som kom til Norge for å fortsette soninga.
Har justisministeren vært kjent med situasjonen, eventuelt hvordan har ministeren fulgt opp og hva er årsaken til dette?

Begrunnelse

Fædrelandsvennen skriver om dette i en artikkel den 9. mars. En advokat beskriver Norge som flaskehalsen. 14 av de totalt 62 nordmennene som soner i utenlandske fengsler har søkt om overføring til Norge.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det rettslige grunnlaget for soningsoverføring er lov om overføring av domfelte og overføringskonvensjonen. I tillegg har Norge inngått flere bilaterale avtaler om soningsoverføring. Det er et viktig prinsipp både etter overføringskonvensjonen og de bilaterale avtalene at soning i hjemlandet vil gi bedre muligheter for rehabilitering av domfelte.
Regjeringen arbeider aktivt for at flest mulig utenlandske domfelte skal soningsoverføres til hjemlandet. Det er like viktig at norske borgere som er domfelt i utlandet blir overført til Norge for fortsatt soning her.
Enkeltsakene om soningsoverføring håndteres av Kriminalomsorgsdirektoratet, som nå har 14 saker til behandling. Jeg har fått opplyst at dette er en økning i forhold til tidligere år og årsakene kan være mange og sammensatte. Det er flere vilkår som må være oppfylt før soningsoverføring kan finne sted, blant annet må dommen være rettskraftig og begge land må gi sitt samtykke.
Tall innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser også at utenlandske myndigheter har gitt samtykke til soningsoverføring i fire av sakene. Når begge land har samtykket bør overføring til hjemlandet iverksettes raskt. De resterende sakene er fortsatt under behandling og det foreligger ikke samtykke fra domslandet til overføring.
Som jeg svarte på spørsmål nr. 779 fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad om hva statsråden gjør for å sikre at flere overføringer kommer på plass så vil jeg på bakgrunn av omtalen i Fædrelandsvennen ta initiativ til en gjennomgang av gjeldende regelverk og rutiner for å se om det er behov for endringer.