Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:791 (2014-2015)
Innlevert: 20.03.2015
Sendt: 23.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Mye av kommunikasjonen mellom foresatte og skole/SFO går gjennom bruk av meldingsbok, slik at nødvendig informasjon kommer frem. Det er et stort ansvar for en 7- eller 8-åring om han/hun skal sørge for at informasjonen foresatte vil gi til skole/sfo kommer frem, kontra en ordning der skolen/sfo daglig sjekker om det foreligger ny informasjon fra foresatte.
Mener statsråden at det å sørge for at informasjonen kommer frem er barnas ansvar eller må skolen sørge for en løsning som ivaretar dette behovet?

Begrunnelse

Opplæringsloven er selve "Bibelen" når det gjelder å trekke opp faglige avgrensninger samt tydeliggjøre ansvaret. Sett i lys av dette gir § 9a-1 til 9a-4 klare krav til skolen om å ivareta tryggheten til elevene, og å sørge for at skolen har en systematisk måte å jobbe på som ivaretar de utdanningsmessige utfordringene, samt sørge for at samarbeidet mellom skole/sfo og de foresatte skjer på en kvalitativ og fornuftig måte. En bør sørge for at man ikke skaper situasjoner der en elev kan oppleve å føle ansvar for at informasjon mellom sine foreldre og skolen/sfo ikke kommer fram. Det må være et klart voksenansvar og ikke kunne dyttes over på en 7 eller 8 åring. I tillegg har kommunene et ansvar for å vedta regler/vedtekter for hvordan man skal gjennomføre sfo i egen kommune. Også disse reglene sier som regel mye om ansvar for skoleeier og hvilket tilbud sfo er. I slike regler fremgår det at det er skoleledelsen som har ansvar for trygghet og trivsel. Med andre ord er det heller ikke her anledning til å skylde på barna dersom den valgte samarbeidsformen mellom skole/sfo og foresatte ikke virker etter hensikten. Jeg ser derfor fram til å høre hva slags ansvar som finnes og hvem som faktisk sett har ansvaret for optimal samhandling mellom skole/sfo og foresatte.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Samarbeid mellom skole og hjem er sentralt både for å skape gode læringsvilkår for den enkelte eleven og et godt læringsmiljø i elevgruppen og på skolen. Etter opplæringsloven § 13-3d har kommunen og fylkeskommunen en plikt til å sørge for foreldresamarbeid. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er opp til skoleeier og foreldre/foresatte hvordan dette samarbeidet nærmere skal organiseres, men skolen har et hovedansvar i samarbeidsrelasjonen.
Som en del av dette må skolen sørge for at det legges opp til løsninger som gjør at informasjonsutvekslingen mellom hjem og skole foregår på en god måte og som gjør at informasjonen kommer frem. Det er fornuftig at skolen samarbeider med foreldre/foresatte for å finne ut hvilken kommunikasjonsform som bør benyttes for denne informasjonsutvekslingen.