Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:793 (2014-2015)
Innlevert: 23.03.2015
Sendt: 23.03.2015
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 30.03.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Kan statsråden orientere om hvordan det vil sikres at det nye transportmandatet til ENOVA utformes på en måte som gir alle privatpersoner og næringsdrivende som ønsker å ta i bruk mer miljøvennlige kjøretøy adgang til støtte fra fondet?

Begrunnelse

ENOVA har fra årsskiftet fått utvidet sitt mandat til å omfatte transportsektoren. Tradisjonelt har ENOVA hatt bygg og industri som målgruppe, med fokus på store prosjekt, slik som Hydro på Karmøy til 1,55 milliarder kroner. Likevel har ENOVA ikke maktet å identifisere tilstrekkelig antall gode tiltak for å kunne distribuere alle prosjektmidlene som fondet har hatt til disposisjon. I transportsektoren vil finansieringsbehovet være ned mot 100 - 250 000 kr. Dette vil ikke kunne forvaltes effektivt og nå målgruppen om man bruker dagens prosjekttilnærming.
Energifondet gir Norge muligheten til å bli verdensledende i miljøvennlig gods- og persontransport på land og sjø. Vi har klart å bli verdens ledende el-bil nasjon. Med det nye ENOVA-mandatet er det i teorien ingen hindringer for at vi skal kunne gjenta suksessen og øke bruken av alternative drivstoff slik som f. eks. gass, bioethanol og hydrogen i transportsektoren. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å fokusere kun på flåteeierne i transportsektoren, disse drifter under halvparten av godskjøretøyene i vårt land. Det er først ved å nå ut til alle de små- og mellomstore bedriftene og privatbilistene at en omfattende og reell effekt vil bli oppnådd.
Norge har en egeninteresse i å fremme en rask overgang til slike alternativer, ikke bare på grunn av miljø- og klimautslipp, men også for å posisjonere norsk næringsliv til å levere framtidens drivstoff til et internasjonalt marked.
Siden de nye kjøretøyene foreløpig ikke produseres i store serier, har disse en merkostnad på om lag 20 prosent. Både for privatbilister og den hardt pressede transportbransjen er denne merkostnaden høyere enn det de fleste er villig å betale. I tillegg kommer utfordringen knyttet til manglende infrastruktur for fyllestasjoner og lite erfaring i forhold til driftssikkerhet.
Skal det politiske målet om en rask omlegging til mer miljøvennlige drivstoffalternativer i transportsektoren oppnås, er det derfor viktig at ENOVA tilrettelegger for et ubyråkratisk lavterskeltilbud som dekker merkostnaden.
Det nye mandatet er foreløpig satt til å vare ut 2016. For næringslivet er forutsigbarhet helt avgjørende for å kunne påta seg risikoen ved å legge om til nye teknologier. Transportsektoren rullerer sin kjøretøyspark fortløpende og har en total utskifting i løpet av ca. 15 år. For skip er tidshorisonten om lag 30-50 år, men akkurat nå er det et unikt mulighetsvindu, siden bl.a. mange ferjer er utskiftningsmodne. Ved å gi private og næringsdrivende en tydelig tidshorisont for tilskudd til merkostnader fram til 2030 vil Norge kunne stå i spissen for en fullstendig miljøreformasjon i person- og godstransporten.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Olje- og energidepartementet styrer Enova på et overordnet nivå gjennom fastsettelsen av formål, hovedmål og et særskilt resultatmål i avtalen om forvaltningen av midlene i Energifondet. Enova har frihet til å prioritere satsingsområder og prosjekter slik at de oppnår mest mulig energi- og klimaresultater i tråd med avtalen.
Enova har overtatt Transnovas oppgaver knyttet til miljøvennlig transport jf. Prop. 1 S (2014-2015). Enova og Olje- og energidepartementet har derfor inngått en tilleggsavtale som sikrer at de nye oppgavene blir ivaretatt. Det er blant annet tatt inn et nytt hovedmål i avtalen, hovedmål nummer syv med følgende ordlyd: ”Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren”.
Det finnes en rekke virkemidler som fremmer mer miljøvennlige transportløsninger, og som treffer alle som tar i bruk miljøvennlige kjøretøy, både privatpersoner og næringsdrivende. Særlig avgifter på kjøretøy og drivstoff gir sterke insentiver til å velge miljøvennlig. Enova vurderer nå hvordan de skal innrette satsingen slik at den virker best mulig i samspill med andre, eksisterende virkemidler. I dette arbeidet baserer Enova seg på lang erfaring med analyse av ulike markeder og utforming av treffende virkemidler.
Enova har fått i oppdrag å utarbeide en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil. Dette arbeidet skal være ferdig i løpet av første halvår 2015 og vil være med på å danne et grunnlag for Enovas videre satsing på området.