Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:794 (2014-2015)
Innlevert: 23.03.2015
Sendt: 24.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvordan vurderer justisministeren de frivillige organisasjoners rolle i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme og på hvilken måte mener han at regjeringen har lagt til rette for at frivilligheten skal bidra på både kort og lang sikt?

Begrunnelse

Det er en tverrpolitisk enighet om at det er viktig å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er således antatt å være behov for flere aktører som kan bidra langsiktig med nettverksbygging og etablering av gode arenaer for samarbeid. Dette er et arbeid hvor mange organisasjoner ønsker og kan bidra.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tidlig innsats fra en rekke aktører er nødvendig for å lykkes på dette området, derfor er det viktig å mobilisere og aktivere hele lokalsamfunnet. Deltakelse og involvering fra frivillige organisasjoner, lag og foreninger er i denne sammenheng avgjørende.
I utarbeidelsen av Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme deltok en rekke frivillige aktører på innspillsmøter. Dette samarbeidet bygges det nå videre på, gjennom at frivillige deltar i referansegruppen for oppfølging av planen.
Gjennom Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme har Regjeringen lagt til rette for at frivillige organisasjoner kan søke om støtte til tiltak som skal forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (tiltak 14). Dette er ivaretatt ved at forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er etablert som et særskilt kriterium for tildeling i etablerte tilskuddsordninger både i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
For Justis- og beredskapsdepartementets vedkommende er dette ført inn som et kriterium i tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak, kap. 440 post 70. Denne var for 2014 på om lag 6,8 mill. kr., og ordningen forvaltes av Politidirektoratet. Flere organisasjoner mottok midler til tiltak som konkret omhandlet forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2014. Det vil være om lag samme sum til fordeling i 2015, og søknadsbehandlingen er i sluttfasen.
Frivillige aktører gjør en viktig jobb i det forebyggende arbeidet lokalt. Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnene. Ved inngangen til 2015 var det etablert politiråd i 412 av landets kommuner. Frivillige aktører kan trekkes inn i politirådssamarbeidet. I Politidirektoratets rundskriv til politimestrene, av 29. august 2013, står det « I tillegg til faste deltakere kan politirådet invitere andre aktører til møter og samarbeid om spesifikke tema, herunder representanter fra fylkeskommune, næringsliv og frivillige organisasjoner.» Med dette legges det til rette for å trekke frivilligheten sterkere inn i det forebyggende arbeidet i regi av politirådene.