Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:799 (2014-2015)
Innlevert: 24.03.2015
Sendt: 24.03.2015
Besvart: 27.03.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Høringsforslag om karakterkrav for søkere til lærerutdanning kan tolkes som at den åpner lærerutdanningen for søkere med 2 i matematikk fra videregående skole gitt at de fullfører og består pålagt forkurs.
Er dette etter Kunnskapsdepartementets jurdiske ekspertise en formelt riktig tolkning av det utsendte forslaget?

Begrunnelse

I dag gjelder et krav om 3 i matematikk fra videregående skole for å komme inn på lærerstudiet. I høringsforslaget fra departementet er dette kravet fjernet. I stedet innføres et krav om karakteren 4, eller - for de med lavere karakter - et krav om å gjennomføre og bestå et pålagt forkurs i matematikk. Slik forslaget er utformet betyr det at for dem som gjennomfører og består forkurset vil minstekravet for den formelle karakteren fra videregående være at man har bestått matematikk, altså karakteren 2.
Det vises til tidligere skriftlige spørsmål til statsråden om dette spørsmålet hvor det har vært vanskelig å få presise svar fra Kunnskapsdepartementet. Det er grunn til å understreke den informasjonsplikten statsråden har overfor Stortinget, og at Stortinget er avhengig av å få korrekte og relevante svar fra departementet. De siste ukers debatt om informasjonsplikt og riktig informasjon fra statsråder til Stortinget burde være en påminnelse om dette. Riktig informasjon om tolkningen av det utsendte forslaget har relevans for den politiske debatten om spørsmålet. I tillegg har korrekt informasjon om dette betydning for alle som vurderer å søke en lærerutdanning. Vi ber derfor om et svar som er basert på en juridisk faglig vurdering av det utsendte forslaget.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Poeng- og karakterkrav for opptak er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
I høringsbrevet, datert 3. oktober 2014, fra Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskriften, går det frem at karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene skal skjerpes. I etterkant av høringen er det forskriftsfestet at karakterkravet i matematikk skal være 4,0 fra og med opptak til studieåret 2016-2017.
Regjeringens intensjon med å øke karakterkravet er å heve inntakskvaliteten til studentene. Det planlagte forkurset er ment som et tilbud til de studentene som tidligere ville kommet inn på grunn-skolelærer- og lektorutdanningen. Forkurset skal bringe søkerne opp på et kunnskapsnivå som tilsvarer karakteren 4. Kurset vil på denne måten bidra til å heve inntakskvaliteten.
I høringsbrevet fremgikk det ikke tydelig hvem som kunne få tilbud om forkurset. Jeg har derfor i ettertid, også i brev til Stortinget, presisert at jeg ikke legger opp til at søkere med en svakere karakter enn 3 i fellesfaget i matematikk fra videregående opplæring, skal få tilbud om forkurset. Det er min intensjon at dette skal forskriftsfestes i nær fremtid.