Skriftlig spørsmål fra Wenche Olsen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:807 (2014-2015)
Innlevert: 26.03.2015
Sendt: 26.03.2015
Besvart: 14.04.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Wenche Olsen (A)

Spørsmål

Wenche Olsen (A): Erlandsen Conditori i Halden, hvor tre personer med utviklingshemning forsøker å etablere sin egen virksomhet, har fått nasjonal oppmerksomhet. Under en interpellasjonsdebatt 24. november 2014 la både statsråden og interpellanten stor vekt på at Erlandsens Conditori var et unikt tiltak de gjerne ville ha mer av.
Mitt spørsmål til statsråden er om han gjennom NAV-arbeid vil sørge for at Erlandsen Conditori får tilskudd til å drive?

Begrunnelse

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg brakte Erlandsen Conditori på den nasjonale politiske dagsorden i interpellasjonsdebatten den 24. november 2014, hvor statsråden ble spurt om: Hvordan vil statsråden følge opp og tilrettelegge for at flere utviklingshemmede skal få benytte sin arbeidsevne helt eller delvis ute i ordinært arbeid?
I sitt innlegg roste statsråden initiativtakerne til Erlandsen og hevdet: «Ut fra den gnisten vi ser i Malin, Kim og Daniel, skal vi lage arbeidsmarkedspolitikk, politiske løsninger og tiltak fremover. Dette vil gjøre at flere mennesker får en gnist og en mulighet i vårt samfunn.»
De fleste er enige i at alt for få mennesker med utviklingshemning deltar i arbeidslivet. I rapporten «Behovet for varig tilrettelagt arbeid», anslår forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet behovet for tiltaksplasser innen VTA til å være mellom 2 500 og 5 000, avhengig av kildene som benyttes i anslagene.
Arbeids- og sosialministeren har tidligere markert seg med å argumentere sterkt for en oppbygging av arbeidstilbudet for mennesker med utviklingshemning. I Innst. 15 S (2012-2013) foreslås en kraftig opptrapping av arbeidsmarkedstiltakene blant annet gjennom lønnstilskudd, sosialt entreprenørskap og opprettelse av «7 300 flere tiltaksplasser til mennesker med nedsatt arbeidsevne. 2 000 av plassene øremerkes VTA-plasser for utviklingshemmede».
Det finnes virkemidler blant annet gjennom stimulering av sosialt entreprenørskap, lønnstilskudd, VTA i ordinær sektor eller gjennom NAV sine forsøksprosjekter. Brofossutvalget (NOU 12: 6) etterlyste forsøk med nye tiltak og organisering av arbeidsmarkedstiltakene. Nylig la regjeringen fram Meld. St. 14 (2014-2015) hvor arbeidsmarkedstiltaket VTA foreslås overført til kommunene. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) hevder i brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet at forslaget enten er diskriminerende eller en alvorlig underkjennelse av arbeidsinnsatsen til mennesker med utviklingshemning. Statsråden har i lang tid vist et positivt engasjement for mennesker med utviklingshemning og deres muligheter i arbeidsmarkedet. Departementet har en rekke tilgjengelige virkemidler til disposisjon, men det er vanskelig å se spor etter virkemiddelbruken. I budsjett- og lovsaker fra Arbeids- og sosialdepartementet finner en ingen uttrykk for prioritering av sektoren. Regjeringens planer for oppgavene til fremtidens kommuner er at arbeid for mennesker med utviklingshemning skal trekkes ut fra de statlige arbeidsmarkedstiltakene. De tre gründerne bak Erlandsen Conditori i Halden, startet virksomheten i 2012. De har høstet ros og lovord. Til nå har de ikke fått noe som helst tilskudd eller støtte fra arbeidsmarkedsmyndighetene, selv om interessen, virkemidlene og mulighetene synes å være til stede.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Regjeringen er svært opptatt av å legge til rette for at flere får mulighet til å delta i arbeidslivet. I meldingsdelen til Prop. 39 L (2014-2015) redegjøres det for strategier og forslag der siktemålet er å legge bedre til rette for å inkludere flere i ordinært arbeidsliv.
Regjeringen har også satt ned et utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Rettighetsutvalget vil blant annet vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre retten til deltakelse i arbeidslivet for mennesker med utviklingshemming.
Erlandsens Conditori er et flott eksempel på at utviklingshemmede kan fungere godt i arbeidslivet dersom de får den støtten og tilretteleggingen de har behov for. Jeg håper det vil bli en løsning på denne saken slik at konditoriet kan opprettholde driften.
Jeg vil understreke at kommunen har et ansvar for å tilby velferds- og aktivitetstiltak for funksjonshemmede som har behov for det. Kommunene har også ansvar for å tilby personer med langvarig og stort behov for praktisk og personlig bistand brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Denne ordningen, som ligger under helse- og omsorgsministerens ansvarsområde, ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal kunne leve selvstendige og aktive liv. Så vidt jeg kjenner til har to av de ansatte ved Erlandsens Conditori søkt Halden kommune om BPA og fått avslag av kommunen på sine søknader. Videre har jeg forstått at vedtakene er påklaget, og at klagene er til behandling.
Jeg har også sett på mulighetene for å kunne gi støtte til Erlandsens konditori gjennom ordninger i regi av Arbeids- og velferdsetaten.
En slik mulighet kunne vært at bedriften organiseres som en del av en tiltaksbedrift som arrangerer varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det vil eventuelt forutsette en overføring av eierskap til en forhåndsgodkjent tiltaksarrangør og at NAV fylke inngår en avtale om nye tiltaksplasser med den lokale forhåndsgodkjente tiltaksarrangøren. Et annet alternativ er at konditoriet organiseres som en egen tiltaksbedrift med tre VTA-plasser. Dette vil imidlertid innebære at bedriften må tilfredsstille en rekke krav og forhåndsgodkjennes av Arbeids- og velferdsetaten som en tiltaksbedrift. Departementet er ikke kjent med om dette har vært vurdert som en aktuell problemstilling for Erlandsens Conditori.
Tiltaket varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO) kunne vært et annet alternativ. Dette forutsetter imidlertid at arbeidet er organisert som et ordinært arbeidsforhold med arbeidsgiver, ansettelseskontrakt og arbeidsavtale. Jeg er kjent med at NAV Halden har vurdert at de ansatte ved Erlandsens Conditori ikke er aktuelle for VTO ettersom det ikke er anledning til å opprette denne type arbeidsplass når aktuell tiltaksdeltaker også er eier av virksomheten.
Jeg vil understreke at tildeling av tiltaksplasser og andre virkemidler for arbeidsdeltakelse er Arbeids- og velferdsetatens ansvar, og beslutninger fattes i hovedsak lokalt. Som statsråd verken kan eller bør jeg legge føringer for hva som skal være utfallet i denne typen enkeltsaker.
Arbeids- og velferdsetaten forvalter en tilskuddsordning for å fremme sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. De som søker tilskudd til sosialt entreprenørskap må oppfylle flere kriterier, herunder at de drives av de sosiale resultatene og av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid, samt at bedriften ikke kan ta ut utbytte. Søknadsfristen for 2015 gikk ut 27. februar, og jeg er ikke kjent med om det har vært aktuelt for Erlandsens Conditori å søke om tilskudd fra denne ordningen.