Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:813 (2014-2015)
Innlevert: 26.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Vil statsråden foreslå forbud mot å sette opp nye hus på over 150 kvm bygd i uisolert laft, eller delvis i laft, fra 2017?

Begrunnelse

Direktoratet for byggkvalitet har sendt på høring forslag "Nye energikrav til bygg". I forslaget blir det foreslått at boliger eller hytter over 150 kvadratmeter ikke kan reises i uisolert laft eller delvis i laft. Et tømret hus representerer i seg selv mindre energiforbruk enn en vanlig bolig. Det blir ikke brukt mer energi på tømmerstokken enn det koster å sage den ned, frakte og lafte stokken. Det er lite i forhold til framstilling av mange andre byggematerialer. Laftede bygg er en tusenårig tradisjon i landet vårt. Flere fylker, særlig Oppland, har svært mange gamle fredede og verneverdige bygg som trenger vedlikehold. God kompetanse innenfor lafteteknikk er derfor svært viktig å ta vare på. I tillegg er det også et politisk mål å øke bruken av tre i bygg. Det er derfor svært viktig at kompetansen i oppsett av laftebygg blir ivaretatt. Strengere krav til større bygg vil kunne føre til at annen byggemåte vil bli valgt. Dette kan gå ut over ivaretakelsen av kompetanse samt byggemåter i områder der det er naturlig med store og små laftebygg.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Lafteverk eller laft er en tradisjonell byggemåte som var dominerende i Norge gjennom middelalderen og frem til slutten av 1800-tallet. Dersom man bygger etter gamle teknikker med laft, kan det være vanskelig å tilfredsstille alle energikravene fullt ut. I dagens energikrav i byggteknisk forskrift (TEK10) er det satt særskilte og mindre strenge energikrav for boligbygninger og fritidsboliger med laftede yttervegger enn for andre bygg.
Med utvikling i kunnskap og byggemetoder er det nå mulig å bygge mer energieffektive og bedre isolerte bygg med laftede yttervegger. I forslaget til nye energikrav er det lagt opp til en innstramming av kravene til fritidsboliger i laft, som fortsatt er mindre stramme enn kravene for øvrige bygg. Laftede fritidsboliger må bygges med økt isolasjon, bedre tetthet og mer effektive vinduer enn det som er dagens krav. Forslaget er blant annet basert på en undersøkelse gjort av Norsk Treteknisk Institutt.
Forslag til nye energikrav er nå på høring, slik at alle berørte parter kan si sin mening og komme med innspill i saken. Vi vil selvfølgelig også lytte til lafteprodusentenes synspunkter før vi konkluderer endelig i denne saken.