Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:815 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Har statsråden denne gang tatt et endelig standpunkt til om det blir bom eller ikke bom for beboerne på Galterud ved Kongsvinger?

Begrunnelse

Da nye E16 mellom Slomarka i Sør-Odal og Kongsvinger i Hedmark sto ferdig den 27. november 2014, planla Statens Vegvesen å ha bompenger både der og på fylkesvegen som går parallelt. Det er for å hindre at folk unngår den nye bomvegen for å kjøre gratis på fylkesvegen.
Lokalbefolkningen ville med et slikt opplegg kunne bli nødt til å betale for å bruke lokalvegen sin til og fra jobb, til butikken og til byen. Det er anslått at det ville kostet en familie rundt 50 000 kroner i året.
I oktober 2014 var statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet på besøk og kom med lovnader om at bommen skulle flyttes og at beboerne på Galterud skulle slippe å betale bompenger for en vei de ikke bruker. Før jul ble bomstasjonen på Galterud fjernet, og statssekretær Bård Hoksrud fikk blomster for innsatsen.
Nye E16 mellom Slomarka og Kongsvinger åpnet i slutten av november, men fortsatt er det gratis å kjøre for bilistene. Nå har mediene meldt at bommene skal settes i drift i løpet av kort tid.
At den aktuelle bommen ble tatt ned i desember forklarer Statens vegvesen i media:

"Slik som vi tolket signalene, så var det ønske om å sette opp en bomstasjon nærmere Fulukrysset i stedet, sier Georg Ståle Brødholt, kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen. Men nylig fikk de kontrabeskjed fra samferdselsdepartementet. - Statens vegvesen har fått et brev fra samferdselsdepartementet med beskjed om at det skal gjøres klart for bompengeinnkreving på Fylkesvei 175 i tråd med de opprinnelige planene, sier Brødholt."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering har som mål å bygge mer veg og samtidig redusere bompengeandelen. Den varslede bompengereformen og rentekompensasjonsordningen vil være et viktig grep for å lette belastningen på bilistene.
Det opprinnelige opplegget for innkreving av bompenger på strekningen E16 Kongsvinger- Slomarka er beskrevet i Prop. 104 S (2010-2011). I opplegget fra den rødgrønne regjeringen var det ikke lagt opp til lokale fritak eller tilpasninger. I tillegg la den rødgrønne regjeringen i Nasjonal Transportplan opp til å fjerne alle lokale rabattordninger og tilpasninger. Jeg merker meg at representanten Nordås nå etterspør lokale tilpasninger som hennes regjering i sin tid sa ikke skulle etableres.
Lokalt har det vært ønske om en ny gjennomgang av bompengeopplegget. Diskusjonen dreide seg om plasseringen av innkrevingspunktene på lokalvegene, og at enkelte områder ville komme svært uheldig ut med den opprinnelige plasseringen. Dagens regjering er enig i at dette er urimelig. I Prop. 32 S (2014-2015) ble det derfor åpnet for å gjøre visse tilpasninger, blant annet ved å flytte det planlagte innkrevingspunktet på fv 175.
Det har nå vist seg at det vil ta noe tid å få lokalpolitisk behandling av de endringene som er beskrevet i Prop. 32 S (2014-2015). I tillegg vil det medgå tid til å gjennomføre flytting av innkrevingspunktet på fv 175. Bompengene skal gå til å nedbetale rentebærende gjeld. Betydelige forsinkelser i innkreving av bompenger vil bety unødvendig økte rentekostnader. Derfor er det viktig å få i gang innkrevingen, noe Hedmark og Akershus fylkeskommuner har gitt uttrykk for at de er enig i. På denne bakgrunn har Samferdselsdepartementet bedt om at Vegdirektoratet fatter takstvedtak basert på de forutsetninger som ligger i Prop. 104 S og at innkrevingen kommer i gang så snart som mulig. Som en midlertidig løsning, har departementet åpnet for en fritaksløsning for beboerne på Galterud og Fulu. Vegdirektoratet har fått oppdraget med å vurdere hvordan fritaket skal avgrenses.
Samferdselsdepartementet vil gjøre en ny vurdering av hvordan innkrevingsopplegget på sikt kan tilpasses beboerne på Galterud og Fulu. Departementet vil deretter be Vegdirektoratet om å lage et revidert fremlegg for lokale myndigheter.