Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:816 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 13.04.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Porsgrunn bystyre har sagt nei til en plan for mottak av ca. 750 000 tonn farlig uorganisk avfall, for behandling i Brevik. Avstanden til tettbygde boligstrøk fra tenkt mottak, syreanlegg og deponi er ned til ca. 70 m fra havn og ca. 500 m fra anlegg.
Vil statsråden fraråde lokaliteten og andre økte avfallsstrømmer hit i lys av internasjonale råd for minsteavstand til større boligfelt, barnehager, skoler og liknende?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Vi har et nasjonalt mål om at alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og at vi skal ha god nok nasjonal behandlingskapasitet. Langøya har vært et viktig anlegg for en spesiell type farlig avfall og viser at det er mulig å deponere farlig avfall på en sikker og god måte. Samtidig er deponiet på Langøya i ferd med å bli fylt opp. Det er industriens oppgave å finne løsninger for behandlingen av sitt farlige avfall, men myndighetene har et ansvar for å finne virkemidler for å oppnå nasjonale mål om behandling av farlig avfall. På grunnlag av Miljødirektoratets vurderinger i saken vil departementet ta stilling til hvordan god nok nasjonal behandlingskapasitet fortsatt kan sikres.