Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:818 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Vil statsråden ta initiativ til å konsekvensutrede omorganiseringen av Bioforsk sine forskningsstasjoner i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser?

Begrunnelse

Regjeringen har satt i gang en rekke reformer og strukturendringer innen statlig forvaltning, og med det resultatet at statlige arbeidsplasser allerede er eller står i fare for å bli sentralisert. Akkurat nå foregår det en prosess med omstrukturering av Bioforsk sine forskningsstasjoner hvor Fureneset, Løken og Holt er foreslått nedlagt. 28. november 2014 ble nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon fastsatt ved kongelig resolusjon. På KMD sine hjemmesider samme dag sa statsråd Jan Tore Sanner at «vi stiller nå tydeligere krav om at flere alternativer skal vurderes når statlige arbeidsplasser etableres eller ved større omorganisering som innebærer omlokalisering av virksomhet eller oppgaver». 12. mars i år uttalte statssekretær Jardar Jensen på NRK Sogn og Fjordane i en diskusjon om statlige arbeidsplasser at «vi er veldig oppmerksomme på akkurat den problemstillingen der. Derfor har også regjeringen sagt at alle omorganiseringer/reformer i statlig sektor skal konsekvensutredes».

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringen har besluttet å fusjonere Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 1. juli i år og etablere Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I den forbindelse har jeg nedsatt et interimsstyre. Som en del av mandatet skal dette styret:

”Foreslå regional struktur for det nye instituttet med utgangspunkt i faglige behov, samtidig som retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon forutsettes fulgt.”

Jeg vil se til at disse retningslinjene følges i alle tilfeller der det kan bli aktuelt å endre lokalisering av arbeidsplasser og tjenesteproduksjon i underliggende virksomheter til Landbruks- og matdepartementet.