Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:819 (2014-2015)
Innlevert: 27.03.2015
Sendt: 27.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden at svekkelsen av akuttberedskapen i Nord-Norge oppfyller helseforetakslovens formål om likeverdige helsetjenester til alle når de trenger det og er denne svekkelsen forenlig med statsrådens varslede økede satsing på prehospitale tjenester?

Begrunnelse

Nordlandssykehuset behandlet i styremøte 24. mars innsparingstiltak i ambulansetjenesten og vedtok ifølge media å sette ambulanser i ro ved fravær som krever overtidsinnleie. I saksfremlegget fremgår det at lignende tiltak ved Universitetssykehuset Nord Norge har ført til lengre responstid, særlig ved akutte hendelser.

I saksfremlegget til styret i Nordlandssykehuset 24. mars 2015 heter det:

"Som strakstiltak for å redusere kostnadsnivået i 2015 foreslås at ambulanser tas ut av beredskap i tilfeller hvor overtidsinnleie er eneste alternativ. For at beredskapssituasjonen skal kunne gjennomføres med lavest mulig risiko, skal risiko utjevnes ved at kun midlertidig kortvarig beredskapsreduksjon aksepteres"

Det fremgår av saksfremlegget at Nordlandssykehuset ser for seg konflikter mellom befolkningens krav på trygghet og den nye ambulansepolitikken. I saksfremlegget heter det:

"Personell ved AMK vil kunne føle det ubekvemt å vite at det finnes en ambulanse som ikke kan benyttes i akutte tilfeller og samtidig sitte i en situasjon hvor de må forsvare dette overfor pårørende/pasienter."

Det har over lengre tid blitt ytret sterk bekymring i Nord Norge over at de prehospitale tjenestene og dermed akuttberedskapen blir svekket som følge av innsparingstiltak. Det lokale engasjementet er stort både i befolkningen og blant folkevalgte, som mener situasjonen er uakseptabel.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er de regionale helseforetakene og kommunene som har ansvar for å sikre befolkningen hjelp i akuttmedisinske situasjoner. Denne regjeringen har styrket sykehusenes økonomi i 2014 og 2015, blant annet for å sikre god tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester.
Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet redegjørelse fra Helse Nord RHF om ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset HF. Av redegjørelsen fremkommer det at ambulansetjenesten ved sykehuset har hatt en svak aktivitetsnedgang fra 2009 til 2014. I samme periode har tjenestens kostnader økt med 30 pst. Ambulansetjenesten har i flere år hatt betydelig økonomisk overforbruk. I all hovedsak er overforbruket knyttet til overtidsarbeid for å kunne dekke beredskapen. Nærmere 90 pst. av beredskapstimene benyttes ikke til aktive ambulanseoppdrag. Det har derfor vært naturlig å se på ressursforbruket på dette området når prehospital klinikk er blitt pålagt innsparinger på 6,4 mill. kroner for 2015. Klinikken er også pålagt å utarbeide en ny ambulanseplan som skal behandles i styret høsten 2015.
Ifølge redegjørelsen er vedtaket om å redusere beredskapen beregnet til å utgjøre 1-2 pst. av den løpende driften, og det vil være grønne turer (de som haster minst) som må vike i prioritet. Det er gjort en grundig risikovurdering av når beredskapsreduksjon kan gjennomføres. Blant annet kan kun midlertidig kortvarig beredskapsreduksjon aksepteres. Det er laget retningslinjer slik at beredskapsreduksjonen skal kunne gjennomføres med minimal risiko. Det er dermed klare begrensninger for når ambulanseberedskapen faktisk kan reduseres.
Av redegjørelsen fremkommer det at forsvarlighet veier tungt i avgjørelsen om å ta en ambulanse ut av beredskap. Hvis en ambulanse tas ut av beredskap, vil det alltid bli gjort vurderinger av den totale beredskapen i området. En evalueringsrapport vil bli lagt frem for styret i mai før det tas en beslutning om eventuelt å videreføre tiltaket.
Ambulansetjeneste betyr mye for befolkningens trygghet, og jeg forstår at dette skaper engasjement i befolkningen og blant folkevalgte. I akutte situasjoner skal selvsagt befolkningen i Nordland få hjelp raskt. Jeg legger til grunn at det er gjort en grundig risikovurdering som er tilpasset geografi og praksis og at ambulansetilbudet til befolkningen i Nordland er trygt.